Gaelscoil na bhFilí, Gort Inse Guaire, Co. na Gaillimhe (091) 630494

Polasaí Frith-bhulaíochta GSF / Anti-bullying Policy

POLASAÍ FRITHBHULAÍOCHTA GSF

Ní ghlacann Gaelscoil na bhFilí le bulaíocht de shaghas ar bith, ná ar leibhéal ar bith i gcomhphobal na scoile. Tá rún daingean ag an mBord Bainistíochta a chinntiú go gcuirfear ar chumas gach ball de chomhphobal na scoile – daltaí, foireann agus tuismitheoirí – bulaíocht a sheachaint. Treoraíonn an cháipéis seo gníonthartha agus eagar laistigh den scoil chun iompar bulaíochta a chosc agus chun déileáil le hiompar bulaíochta.

Sainmhíniú ar Bhulaíocht

Is féidir bulaíocht a shainmhíniú mar ghníomhartha forrántachta a athdhéantar; is féidir leis feidhmiú trí chaint, no brú síceolaíoch/ fisiciúil; is féidir le duine aonair nó grúpa í a imirt ar dhuine/dhaoine eile.

Is féidir le bulaíocht bheith ag feidhmiú i bhfoirm forrántacht fisiciúil, damáiste do mhaoin, goid maoine, sracadh, imeaglú, glaonna teileafóin maslaitheacha, aonrú, leasainmneacha maslacha, nótaí a scríobh, r-phoist agus teachtaireachtaI téacs a sheoladh. Mar chineál d’iompraíocht ionsaitheach bíonn sé, de ghnáth, goilliúnach agus déanta d’aonghnó. Tarlaonn sé go leanánach thar treimhse ama agus déanann sé deacair é don duine a bhíonn ag fulaingt na bulaíochta é féin a chosaint.

Tá sé tábhactach an difríocht a thuiscint idir bhulaíocht agus cás aonarach forrántachta, nó iompraíocht frithshóisialta, nach féidir glacadh leo. Nuair is iompraíocht chórasach agus leanúnach a bhíonn i gceist, áfach, is bulaíocht a bhíonn i gceist.

Tá páirt le glacadh ag gach ball de chomhphobal na scoile maidir le hiompar bulaíochta a chosc.

Bord Bainistíochta

Tá sé de dhualgas ar an mBord Bainistíochta a chinntiú go gcuirfear ar a c/humas ag gach ball de chomhphobal na scoile déileáil go héifeachtach le bulaíocht. Tá rún daingean ag an mBord Bainistiochta am agus acmhainní a chur ar fail chun an polasaí a chur i bhfeidhm. Cinnteoidh an Bord go mbeidh monatóireacht agus maoirseacht chuí ann le bulaíocht a chosc agus chun déileáil le cásanna nuair a tharlaíonn siad.

Foireann Scoile

Cothóidh an fhoireann atmasféar cáirdis, measa agus caoinfhulaingthe. Déanfar forbairt ar fhéinmheas páistí trI difríochtaí aonaracha agus gaiscí a cheiliúradh, dea-iompar agus múinteacht a aithint go dearfach, agus trI deiseanna a thabhairt do pháistí iad fein a chruthú go maith i gcursaí curaclaim agus sa scoil go ginearalta. Cabhróidh muinteoirí le daltaí ionbhá a fhorbairt trí na mothucháin a phlé agus comhthuiscint i leith an duine eile a spreagadh. Cothófar caidreanth le daltaí ar bhonn cóimheasa agus muinine, ionas go mbeidh iontaoibh ag daltaí as an bhfoireann. Beidh múinteoirí san airdeall maidir le daltaí a nochtann dóibh go bhfuil bulaíocht ar siúl, freagróidh muinteoirí iad go cneasta agus le mothálacht, agus déanfar gach cás bulaIochta a scrúdú.

Pléifidh múinteoirí polasal frithbhulaíochta na scoile leis na daltaí agus bainfear feidhm as

straitéisí i leith bainistíocht iompraíochta a dhíríonn isteach ar réiteach fadhbanna. Cumasófar

daltaí, freisin, le pairt ghníomhach a ghlacadh i gcursaí réiteach fadhbanna.

Bainfear úsáid as curaclam foirmeálta na scoile chun oideachas a chur ar na daltaí uile maidir le iompraíocht bulaíochta. Is féidir go mbeidh ceisteanna frithbhulaíochta ardaithe trí mheán clár teagasc creidimh na scoile, an clar maidir le Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte, an clár “Stay Safe”, na hEalaíona agus/nó Ám Ciorcail.

Daltaí

Tá sé de dhualgas ar dhaltaí bheith fulangach agus cómhmheas a bheith acu ar a chéile. Ba choir do dhaltaí tuismitheoirí agus muinteoirí a chur ar an eolas maidir le eachtraí bulaíochta.

Tuismitheoirí

Ba chóir do thuismitheoirí íompraíocht dhearfach a spreagadh agus cur i gcoinne iompríocht dhiúlttach sa bhaile agus ar scoil.

Ba chóir do thuismitheoirí páistí a spreagadh chun deacrachtaí a shárú gan forrántacht.

Ba chóir do thuismitheoirí a mholadh do pháistí rudaí a roinnt, bheith cneasta, bheith comhbhách agus tuisceanach le daoine cue.

Ba chóir go mbeadh tuismitheoirí san airdeall i dtaobh na comharthaí sóirt a thugann le fios go bhfuil bulaíocht a dhéanamh ar pháiste, nó go bhfuil páiste i mbun bulaíochta.

Ba chóir do thuismitheoirí gan neamhaird a dhéananih dá n-instinn nuair a fheictear dóibh go bhfuil mí-iompar ar siúl.

Ba chóir do thuismitheoirí polasaí frithbhulaíochta na scoile a phlé leis an bpáiste.

Ba chóir do thuismitheoirí tacú leis an scoil agus leis na hiarrachtaí chun bulaíocht a leigheas agus a sheachaint.

Nósanna imeachta chun iniúchadh a dhéanamh ar chásanna bulaíochta agus déileáil leo

Ba chóir eachtraí bulaíochta a chur in iúl don múinteoir ranga agus/nó don múinteoir i bhfeighil chun go ndéanfaí iniúchadh orthu. Is féidir leis an cur in iúl seo a theacht ó dhalta, tuismitheoir nó cara. Déanfar nótáil ar gach cás bulaíochta atá tromchúiseach nó mar chuid de phatrún iompraíochta, agus déanfar an cás a inióchadh agus déileálfar leis de réir mar a oireann. Cuirfear tuairisc chuig an Príomhoide i leith cásanna tromchúiseacha.

Freagairt do bhulaíocht

Tabharfar tacaíocht d’éinne a n-imrítear bulaíocht air, triídeis a thabhairt láithreach dó/di labhairt leis an múinteoir ranga, nó le múinteoir eile, faoin gcás chomh maith Ie tacaíocht leanúnach nuair a mheasann an duine go bhfuil gá leis. Geallfar don íospartach go gcabhróidh comhphobal na scoile leis/léi agus go gcuirfear nósanna imeachta monatóireachta i bhfeidhm len iad a chosaint.

Cuirfidh an scoil an scéal in iúl do thuismitheoirí/caomhnóirí, chomh maith leis na cleachtais a chuirfear i bhfeidhm chun cabhrú leo, agus molfar dóibh tuairisc a thabhairt maidir le cás breise ar bith ma tharlaíonn a leithéid.

Lorgófar cabhair agus tacaíocht do bhulaithe. Ciallóidh seo: go labharfar leo chun a fháil amach conas a tharla dóibh a bheith páirteach san eachtra; go gcuirfear an scéal in iúl do thuismitheoirí/caomhnóirí agus go leanfar ar aghaidh ag obair leo lena n-iompraíocht a athrú. Tá feidhm ag cód iompraíochta na scoile maidir le bulaIocht. Tabharfar cabhair don bhulaí dearcadh an íospartaigh a thuiscint. D’fhéadfaí na bulaithe a chose ó bheith i gclós na scoile ag am lóin, nó d’fhéadfaI iad a chur faoi mhonatóireacht speisialta agus dá leanfaí leis an mbulaíocht is féidir an bulaí a chur ar fionraí, de réir nósanna imeachta.

Cuirfear faoi chód disciplín dalta ar bith a mbíonn baint aige/aici le gníomh díoltais i gcoinne dalta a chuireann bulaíocht in iúl. Úsáidfear cásanna bulaíochta le beartas frithbhulaíochta na scoile a threisiú. Is féidir go socrófaí cruinnithe leantacha le dul chun cinn a mheas agus/nó le caidreanih a athnuachan.

Daingnithe ag an mBord Bainistíochta ar

Dáta 25/10/11

Síniú

Cathaoirleach, An Bord Bainistiochta

 

 

ANTI-BULLYING POLICY

Gaelscoil na bhFilí aims to produce a safe and caring environment in which all children can develop to their full potential.

The school does not tolerate or condone bullying of any form or at any level of the school community. The Board of Management is committed to ensuring that all members of the school community – pupils, staff, and parents are enabled to act effectively to deal with bullying. This policy guides action and organisation within the school for preventing and responding to bullying.

Definition of Bullying

Bullying may be defined as repeated acts of aggression; which may be verbal, psychological or physical conducted by an individual or group against others.

Bullying may take many different forms such as physical aggression, damage to property, theft of property, extortion, intimidation, abusive telephone calls, isolation, name calling, writing notes, emailing or texting. As a form of aggressive behaviour it is usually hurtful and deliberate. It is persistent over time and makes it difficult for those being bullied to defend themselves.

It is important not to confuse bullying with isolated incidents of aggressive or antisocial behaviour, which must not be condoned. However when the behaviour is systematic and ongoing it becomes bullying.

All members of the school community have a role to play in the prevention of bullying.

Board of Management

The Board of Management is responsible for ensuring that all members of the school community are enabled to deal effectively with bullying. The Board is committed to providing time and resources for the implementation of the policy. The Board will ensure that proper supervisory and monitoring measures are in place to prevent bullying and to deal with incidents appropriately as they arise.

School Staff

The school staff will foster an atmosphere of friendship, respect and tolerance. Children’s self-esteem will be developed through celebrating achievements, acknowledging and rewarding good behaviour and manners and providing opportunities for success throughout the curriculum and school. Teachers will help pupils to develop empathy by discussing feelings and trying to put themselves in the place of others. Relationships with pupils will be based on mutual respect and trust so that pupils will have confidence in the school staff. Teachers will be vigilant, respond sensitively and caringly to pupils who disclose incidence of bullying and investigate all disclosed incidents of bullying.

Teachers will discuss the school’s anti-bullying policy with the pupils and use behavioural management strategies which focus on problem solving and enable pupils to take an active role in finding a solution to problems.

The formal curriculum of the school will also be used to educate all pupils against bullying behaviour. Anti-bullying issues may be raised through the school religion programme, the Social Personal and Health Education programme, the Stay Safe Programme, the Arts and/or Circle time.

Pupils

Pupils are expected to be tolerant and to have mutual respect for each other. Pupils should report incidents of bullying to their parents and teachers.

Parents

Encourage positive behaviour and discourage negative behaviour both at home and at school. Encourage children to solve difficulties without resorting to aggression.

Encourage children to share, to be kind, to be caring, and to be understanding towards others. Watch out for signs and symptoms that your child is being bullied or is bullying others.

Don’t dismiss your instincts as being wrong.

Support the school in its efforts to prevent and treat bullying.

Procedures for Reporting and Investigating Bullying Incidents

Bullying incidents should be reported to the class teacher and/or the supervising teacher for investigation. This reporting may be done by the pupil, parent or a friend. All reported incidents which are serious or are part of a pattern of behaviour will be noted, investigated and treated as circumstances require. Serious cases of bullying will be reported to the Principal.

Responding to Bullying

Support will be provided for anyone who is bullied by offering them an immediate opportunity to talk about their experience with their teacher or other teacher, along with continuing support when they feel they may need it. A victim will be assured that the school community will help them and put monitoring procedures in place to safeguard them.

The school will inform parents/guardians of what has happened and of the measures being taken to help them, encourage them to report further incidences if they occur.

Help and support will be sought for a bully. This will include speaking with them to discover why they became involved, informing their parents/guardians and continuing to work with them in order to modify their behaviour. The school code of behaviour applies to bullying. The bully will be helped to see things from the victims point of view. Bullies may be excluded from the playground at lunch break or subject to special monitoring procedures and if bullying continues they may be suspended in accordance with procedure.

Any pupil who is involved in retaliation against a pupil who reports bullying will be subject to the school code of discipline. Incidents of bullying will be used as opportunities for re-enforcing the anti-bullying policy of the school. Follow-up meetings may be arranged to assess progress and/or restore relationships.