Gaelscoil na bhFilí, Gort Inse Guaire, Co. na Gaillimhe (091) 630494

POLASAÍ TINRIMH SCOILE / SCHOOL ATTENDANCE POLICY Polasaí Tinrimh Scoile / School Attendance Policy

POLASAÍ TINRIMH SCOILE
Na cuspóiri atá ag an polasaí tinrimh i nGaelscoil na bhFilí ná:
1. a mholadh do dhaltaí dul chun na scoile go rialta agus go poncúil.
2. go mbeadh comhphobal na scoile ar fad gafa le cothú tinrimh.
3. comhphobal na scoile a chur ar an eolas maidir le ról agus freagrachtaI, de réir an Achta.
4. daltaí a aithint a d’théadfadh a bheith i mbaol fadhbanna maidir le tinreamh.
5. a chinntiú go bhfuil nósanna imeachta ag an scoil chun tirireamh/rannpháirtaíocht a chur chun cinn.
6. sainaithint a dhéanamh ar na bacanna i gcoinne tinrimh, agus deireadh a chur leo, chomh fada agus is féidir.
Cinnteoidh an scoil:
• Go gcuirfear chun cinn tábhacht an tinrimh ar fud na scoile.
• Go gclárofar daltal i gceart agus go héifeachtach.
• Go ndéanfar taifead ar thinreanth go laethiúl.
• Go ndéanfar staitisticí tinrimh a thuairisciú, de réir mar ba chóir go:
•    an Bord um Leas Oideachais
•    an tOifigeach Leasa Oideachais
•    an Bord Bainistíochta
Treoir do thuismitheoirí
Deireann Alt [(21) (9)] den Acht go “measfar nach bhfuil mac léinn as láthair on scoil i gcás ma bhfuil aon tréimhse neamhláithreachta údaraithe ag an bpríomhoide agus go mbaineann sí Ie gnIomhaIochtaI a bheidh eagraithe ag an scoil no a bhfuil baint ag an scoil leo”. Ni féidir leis an príomhoide neamhláithreacht daltai a údarú i dtaobh saoire i rith am scoile. Ta sé riachtanach, áfach, go gcuirfeadh na tuismitheoirI in iúl don scoil maidir le socruithe mar seo.
Caithfear cúiseanna neamhláithreachta a chur in iúl don scoil i scríbhinn ag tuismitheoirí/caomhnóirí agus coimeádfaidh an scoil na cáipéisí seo. Má bhíonn dalta as láthair, ba choir don dalta nóta scríofa a thabhairt mhúinteoir ar theacht ar ais dó, ar a bhfuil ainm an dalta, dátaí agus fáth. Beidh na nótaí seo mar thaifead a d’fhéadfadh an t-oifigeach leasa oideachais a scrúdú ar cuairt chuig na scoile. Déanfaidh an scoil teagmhail leis an Oifigeach Leasa Oideachais in éagmais cúiseanna i scríbhinn a bheith faighte ag an scoil. Déanfaidh an scoil teagmhail le tuismitheoirí in éagmais cúis neamhláithreachta scríofa a bheith faighte ag an scoil.

Is féidir le tuismitheoirí/caomhnóirí dea-thinreamh a spreagadh trí:
• Poncúlacht agus tinreamh rialta a chinntiú.
• Cur in iul don scoil munar féidir lena gcuid páistí freastal ar scoil ar chúis ar bith.
• Comhoibriú leis an scoil agus an tseirbhís Scoile agus Oideachais chun fadhbanna tinrimh a shárú.
• Cinntiu go dtuigeann na páistí go dtacaíonn tuismitheoiri le tinreamh scoile.
• Más féidir in aon chor, saoire in am scoile a sheachaint.
• Suim a léiriú i dtaithí scoile na bpáisti agus ina gcuid obair bhaile.
• lad a spreagadh chun páirt a ghlacadh in imeachtaí scoile.
• Moladh agus spreagadh a thabhairt dá gcuid páistí.
• Féin-íomhá dearlach a chothú ina gcuid páistí, chomh maith le meon dearfach maidir lena bhfiúntas pearsanta féin.
• Cur in iul don scoil i scribhinn na fáthanna nach féidir le dalta a bheith ar scoil.
• Cinntiú, chomh fada agus is féidir, go socraítear cinní (le fiaclóirí srl) ag amanna lasmuigh d’uaireanta scoile.
• Teagmháil a dhéanamh leis an scoil láithreach, i gcás cúiseanna imní maidir le tinreamh no ábhair ghaolmhara eile.
• Cur in iúl don scoil roimh ré i scribhinn i gcás go mbeadh páiste/í le bailiú ag duine nach bhfuil aithne ag an múinteoir air.
RóI an Tuismitheora
Tá sé de dhualgas soiléir ar dhaltaí bheith i láthair ar scoil go rialta agus go poncuil.
Straitéis chun deathinreamh scoile a chothú
Is mian leis an mBord Bainistíochta atmaisféar dearfach a chothú sa scoil chun dea-thinreanih a chur ar aghaidh. Chuige seo:
• BIonn curaclam na scoile so-lúbtha, chomh fada agus is féidir, agus oiriunach do riachtanais an pháiste indibhidiúil.
• Cothóidh an scoile forbairt dea-féinchoincheapa agus féinnheasa i measc na ndaltaí.
• Beidh tacaíochi curtha ar fáil le haghaidh daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i gcomhréir le treoirlínte ROE.
• Bainfear úsáid as seirbhísí An Oifigigh Oideachais (Leas).
• Déanfaidh an múinteoir ranga monatóireacht ar rátaI tinrimh na ndaltaí i dtús báire, agus cuirfidh sé/sí an Príomhoide ar an eolas maidir le dalta ar bith a bhfuil bhfuil fadhb tinrimh aige/aici.
• Daltai a bhfuil drochthinreamh á chleachtadh acu, tabharfar cuidiú dóibh, chomh fada agus is féidir, chun feabhas a chur ar an dtinreamh.
Leas Phríomhoide Scoile agus Príomhoide Scoile
• A chinntiú go bhfuil clárleabhar na scoile líonta isteach go rialta i gcomhréir leis an rialúchán.
• An tOifigeach Oideachais (Leas) a chur ar an eolas
•    Muna mbíonn dalta ag freastal ar scoil go rialta
•    Nuair a bhíonn dalta as láthair ar feadh breis is 20 lá i rith na scoilbhliana
•    Nuair a bhíonn dalta ar fionraí ar feadh breis is 6 lá
•    Nuair a bhaintear ainm dalta den gclár scoile
• Tuismitheoirí a chur ar an eolas faoi chinneadh a bheith déanta chun dul i dteagmháil leis an Oifigeach Oideachais (Leas) maidir le himní i dtaobh dalta
• Chomh fada agus is féidir, tábhacht an dea-thinrimh a chur ar aghaidh i measc daltaí, tuismitheoirí agus foireann na scoile.
Múinteoir Ranga
Déanfaidh an múinteoir ranga:
•    Leabhar rolla na scoile a bheith líonta isteach de réir na rialacha
•    Taifead a choimeád maidir le neamhláithreachtaí le agus gan míniú
•    Teagmháil a dhéanamh le tuismitheoirí nuair nach mbíonn éolas faoi neamhláithreachtai ar fáil i scríbhinn.
•    Córas duaiseanna a bhronnadh le haghaidh daltaí a mbíonn tinreamh den scoth acu.
•    Na daltaí a spreagadh chun freastal go rialta agus go poncúil.
•    An Príomhoide a chur ar an éolas ma bhíonn inmí air/uirthi maidir le tinreamh dalta ar bith.
Taifead/Cumarsáid
I gcomhréir le srianta Acht um Chosaint Sonraí cuirfear ar aghaidh sonraí tinrimh agus iompraíochta chomh maith le torthaí acadúla daltaí a aistríonn go dtí bunscoil eile go dtí Príomhoide na scoile, sa phost, chomh luath agus a fhaightear fógra i scríbhinn faoin aistriú. Lorgófar sonraí tinrimh agus iompraíochta chormh maith le torthaí acadúla daltaí a aistríonn ó bhunscoil eile go díreach on scoil ar a raibh an páiste ag frestaI roimhe sin.
Cuirfear ar aghaidh sonraí tinrimh agus iompraíochta chomh maith le torthaí acadúla daltaí a aistríonn go dtI scoil dara leibhéal, ma iarrtar iad, go dtI an scoil chomh luath is a fhaightear deimhniú rollaithe.
Daingithe ag an mBord BainistIochta
Dáta 06/ 11/12   Sínithe: Cathaoirleach, Bord BainistIochta

 

Gaelscoil na bhFilí SCHOOL ATTENDANCE POLICY
The aims of the attendance policy in Gaelscoil na bhFilI are to:
(1)    encourage pupils to attend school regularly and punctually.
(2)    share the promotion of school attendance amongst all in the school community.
(3)    inform the school community of its role and responsibility as outlined in the Act.
(4)    identify pupils who may be at risk of developing school attendance problems.
(5)    ensure that the school has procedures in place to promote attendance/participation.
(61    develop, subject to available resources, links between the school and the families of
children who may be at risk of developing attendance problems.
(7)    Identify and remove, insofar as is practicable, obstacles to school attendance,
The school will ensure that:
• The importance of school attendance is promoted throughout the school.
• Pupils are registered accurately and efficiently.
• Pupil attendance is recorded daily.
• School attendance statistics are reported as appropriate to:
• The Education Welfare Board.
• The Education Welfare Officer
• The Board of Management
Punctuality
All pupils and teachers are expected to be on time. The school will contact parents/guardians in the event of pupils being consistently late.
Guidance for Parents
Section [(21) (9)] of the Act states that: “a pupil’s absence can only be authorised by the Principal when the child is involved in activities organised by the school or in which the school is involved”. The school principal cannot authorise a child’s absence for holidays during school time. However, it is essential that parents inform the school of such arrangements.
Reasons for pupils’ absences must be communicated in writing, by parents/guardians to the school and will be retained by the school. If a child is absent, when the child returns to school s/he should give/send a written note to the class teacher which contains the child’s name, the dates of absence and the reason for the absence. These notes will form a record which may be inspected by the Education Welfare Officer on a visit to the school.
Parents/guardians can promote good school attendance by:
•    Ensuring regular and punctual school attendance.
•    Working with the School and education welfare service to resolve any attendance problems;
•    Making sure their children understand that parents support/approve of school attendance;
•    Refraining, if at all possible, from taking holidays during school time
•    Showing an interest in their children’s school day and their children’s homework.
•    Encouraging them to participate in school activities.
•    Praising and encouraging their children’s achievements.
•    Instilling in their children, a positive self-concept and a positive sense of self-worth.
•    Informing the school in writing of the reasons for absence from school.
•    Ensuring, insofar as is possible, that children’s appointments (with dentists etc), are arranged for times outside of school hours.
•    Notifying, in writing, the school if their child/children are to be collected by someone not known to the teacher.
Pupils
Pupils have the clear responsibility to attend school regularly and punctually.
Pupils are responsible for promptly passing on absence notes from parents to their class teacher.
Pupils are responsible for passing school correspondence to their parents, on the specified day.
A strategy for promoting good school attendance
The Board of Management is committed to providing a positive school atmosphere which is conducive to promoting good school attendance. In this regard:
• The school curriculum, insofar as is practicable, is flexible and relevant to the needs of the individual child.
• The school will promote development of good self-concept and self-worth in the children.
• Support for pupils, who have special educational needs, are in place in accordance with Department of Education & Science guidelines.
• Internal communication procedures are in place to inform teachers of the special needs of pupils.
• A special reward system will be introduced for promoting good attendance at school.
• The assistance of the Education Welfare Officer will be utilised.
• The attendance rates of pupils will be monitored by the class teacher in the first instance, and the class teacher will notify the Principal of any concerns regarding the attendance of any child.
School Vice Principal in Liason with School Principal
The School Principal will:
• Ensure that the school register of pupils is maintained in accordance with regulations.
• Inform the Education Welfare Officer:
•    If a pupil is not attending school regularly.
•    When a pupil has been absent for 20 or more days during the course of a school year.
•    If a pupil has been suspended for a period of six or more days.
•    When a pupil’s name is removed from the school register.
Class Teacher
The class teacher will:
•    Maintain the school roll-book in accordance with procedure.
•    Keep a record of explained and unexplained absences.
•    Inform the Principal of concerns s/he may have regarding the attendance of any pupil.
Record/Communication
Subject to the restrictions of the Data Protection Act attendance, behaviour and academic records of children who transfer to another primary school will be passed to the Principal of the school, by post, as soon as we receive written notification of transfer.
Attendance, behaviour and academic records of children who transfer from another primary school will be sought directly from the previous school.
Attendance, behaviour and academic records of pupils transferring to a second level school will be sent to the school once enrolment has been confirmed.
Ratified by Board of Management on 06/11/12
Signed: Chairperson, Board of Management