skip to Main Content
Gaelscoil na bhFilí, Gort Inse Guaire, Co. na Gaillimhe.
Anti-Bullying Policy

POLASAÍ FRITHBHULAÍOCHTA GSF

Ní ghlacann Gaelscoil na bhFilí le bulaíocht de shaghas ar bith, ná ar leibhéal ar bith i gcomhphobal na scoile. Tá rún daingean ag an mBord Bainistíochta a chinntiú go gcuirfear ar chumas gach ball de chomhphobal na scoile – daltaí, foireann agus tuismitheoirí – bulaíocht a sheachaint. Treoraíonn an cháipéis seo gníonthartha agus eagar laistigh den scoil chun iompar bulaíochta a chosc agus chun déileáil le hiompar bulaíochta.

Sainmhíniú ar Bhulaíocht

Is féidir bulaíocht a shainmhíniú mar ghníomhartha forrántachta a athdhéantar; is féidir leis feidhmiú trí chaint, no brú síceolaíoch/ fisiciúil; is féidir le duine aonair nó grúpa í a imirt ar dhuine/dhaoine eile.

Is féidir le bulaíocht bheith ag feidhmiú i bhfoirm forrántacht fisiciúil, damáiste do mhaoin, goid maoine, sracadh, imeaglú, glaonna teileafóin maslaitheacha, aonrú, leasainmneacha maslacha, nótaí a scríobh, r-phoist agus teachtaireachtaI téacs a sheoladh. Mar chineál d’iompraíocht ionsaitheach bíonn sé, de ghnáth, goilliúnach agus déanta d’aonghnó. Tarlaonn sé go leanánach thar treimhse ama agus déanann sé deacair é don duine a bhíonn ag fulaingt na bulaíochta é féin a chosaint.

Tá sé tábhactach an difríocht a thuiscint idir bhulaíocht agus cás aonarach forrántachta, nó iompraíocht frithshóisialta, nach féidir glacadh leo. Nuair is iompraíocht chórasach agus leanúnach a bhíonn i gceist, áfach, is bulaíocht a bhíonn i gceist.

Tá páirt le glacadh ag gach ball de chomhphobal na scoile maidir le hiompar bulaíochta a chosc.

Bord Bainistíochta

Tá sé de dhualgas ar an mBord Bainistíochta a chinntiú go gcuirfear ar a c/humas ag gach ball de chomhphobal na scoile déileáil go héifeachtach le bulaíocht. Tá rún daingean ag an mBord Bainistiochta am agus acmhainní a chur ar fail chun an polasaí a chur i bhfeidhm. Cinnteoidh an Bord go mbeidh monatóireacht agus maoirseacht chuí ann le bulaíocht a chosc agus chun déileáil le cásanna nuair a tharlaíonn siad.

Foireann Scoile

Cothóidh an fhoireann atmasféar cáirdis, measa agus caoinfhulaingthe. Déanfar forbairt ar fhéinmheas páistí trI difríochtaí aonaracha agus gaiscí a cheiliúradh, dea-iompar agus múinteacht a aithint go dearfach, agus trI deiseanna a thabhairt do pháistí iad fein a chruthú go maith i gcursaí curaclaim agus sa scoil go ginearalta. Cabhróidh muinteoirí le daltaí ionbhá a fhorbairt trí na mothucháin a phlé agus comhthuiscint i leith an duine eile a spreagadh. Cothófar caidreanth le daltaí ar bhonn cóimheasa agus muinine, ionas go mbeidh iontaoibh ag daltaí as an bhfoireann. Beidh múinteoirí san airdeall maidir le daltaí a nochtann dóibh go bhfuil bulaíocht ar siúl, freagróidh muinteoirí iad go cneasta agus le mothálacht, agus déanfar gach cás bulaIochta a scrúdú.

Pléifidh múinteoirí polasal frithbhulaíochta na scoile leis na daltaí agus bainfear feidhm as

straitéisí i leith bainistíocht iompraíochta a dhíríonn isteach ar réiteach fadhbanna. Cumasófar

daltaí, freisin, le pairt ghníomhach a ghlacadh i gcursaí réiteach fadhbanna.

Bainfear úsáid as curaclam foirmeálta na scoile chun oideachas a chur ar na daltaí uile maidir le iompraíocht bulaíochta. Is féidir go mbeidh ceisteanna frithbhulaíochta ardaithe trí mheán clár teagasc creidimh na scoile, an clar maidir le Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte, an clár “Stay Safe”, na hEalaíona agus/nó Ám Ciorcail.

Daltaí

Tá sé de dhualgas ar dhaltaí bheith fulangach agus cómhmheas a bheith acu ar a chéile. Ba choir do dhaltaí tuismitheoirí agus muinteoirí a chur ar an eolas maidir le eachtraí bulaíochta.

Tuismitheoirí

Ba chóir do thuismitheoirí íompraíocht dhearfach a spreagadh agus cur i gcoinne iompríocht dhiúlttach sa bhaile agus ar scoil.

Ba chóir do thuismitheoirí páistí a spreagadh chun deacrachtaí a shárú gan forrántacht.

Ba chóir do thuismitheoirí a mholadh do pháistí rudaí a roinnt, bheith cneasta, bheith comhbhách agus tuisceanach le daoine cue.

Ba chóir go mbeadh tuismitheoirí san airdeall i dtaobh na comharthaí sóirt a thugann le fios go bhfuil bulaíocht a dhéanamh ar pháiste, nó go bhfuil páiste i mbun bulaíochta.

Ba chóir do thuismitheoirí gan neamhaird a dhéananih dá n-instinn nuair a fheictear dóibh go bhfuil mí-iompar ar siúl.

Ba chóir do thuismitheoirí polasaí frithbhulaíochta na scoile a phlé leis an bpáiste.

Ba chóir do thuismitheoirí tacú leis an scoil agus leis na hiarrachtaí chun bulaíocht a leigheas agus a sheachaint.

Nósanna imeachta chun iniúchadh a dhéanamh ar chásanna bulaíochta agus déileáil leo

Ba chóir eachtraí bulaíochta a chur in iúl don múinteoir ranga agus/nó don múinteoir i bhfeighil chun go ndéanfaí iniúchadh orthu. Is féidir leis an cur in iúl seo a theacht ó dhalta, tuismitheoir nó cara. Déanfar nótáil ar gach cás bulaíochta atá tromchúiseach nó mar chuid de phatrún iompraíochta, agus déanfar an cás a inióchadh agus déileálfar leis de réir mar a oireann. Cuirfear tuairisc chuig an Príomhoide i leith cásanna tromchúiseacha.

Freagairt do bhulaíocht

Tabharfar tacaíocht d’éinne a n-imrítear bulaíocht air, triídeis a thabhairt láithreach dó/di labhairt leis an múinteoir ranga, nó le múinteoir eile, faoin gcás chomh maith Ie tacaíocht leanúnach nuair a mheasann an duine go bhfuil gá leis. Geallfar don íospartach go gcabhróidh comhphobal na scoile leis/léi agus go gcuirfear nósanna imeachta monatóireachta i bhfeidhm len iad a chosaint.

Cuirfidh an scoil an scéal in iúl do thuismitheoirí/caomhnóirí, chomh maith leis na cleachtais a chuirfear i bhfeidhm chun cabhrú leo, agus molfar dóibh tuairisc a thabhairt maidir le cás breise ar bith ma tharlaíonn a leithéid.

Lorgófar cabhair agus tacaíocht do bhulaithe. Ciallóidh seo: go labharfar leo chun a fháil amach conas a tharla dóibh a bheith páirteach san eachtra; go gcuirfear an scéal in iúl do thuismitheoirí/caomhnóirí agus go leanfar ar aghaidh ag obair leo lena n-iompraíocht a athrú. Tá feidhm ag cód iompraíochta na scoile maidir le bulaIocht. Tabharfar cabhair don bhulaí dearcadh an íospartaigh a thuiscint. D’fhéadfaí na bulaithe a chose ó bheith i gclós na scoile ag am lóin, nó d’fhéadfaI iad a chur faoi mhonatóireacht speisialta agus dá leanfaí leis an mbulaíocht is féidir an bulaí a chur ar fionraí, de réir nósanna imeachta.

Cuirfear faoi chód disciplín dalta ar bith a mbíonn baint aige/aici le gníomh díoltais i gcoinne dalta a chuireann bulaíocht in iúl. Úsáidfear cásanna bulaíochta le beartas frithbhulaíochta na scoile a threisiú. Is féidir go socrófaí cruinnithe leantacha le dul chun cinn a mheas agus/nó le caidreanih a athnuachan.

Daingnithe ag an mBord Bainistíochta ar

Dáta 25/10/11

Síniú

Cathaoirleach, An Bord Bainistiochta

 

 

ANTI-BULLYING POLICY

Gaelscoil na bhFilí aims to produce a safe and caring environment in which all children can develop to their full potential.

The school does not tolerate or condone bullying of any form or at any level of the school community. The Board of Management is committed to ensuring that all members of the school community – pupils, staff, and parents are enabled to act effectively to deal with bullying. This policy guides action and organisation within the school for preventing and responding to bullying.

Definition of Bullying

Bullying may be defined as repeated acts of aggression; which may be verbal, psychological or physical conducted by an individual or group against others.

Bullying may take many different forms such as physical aggression, damage to property, theft of property, extortion, intimidation, abusive telephone calls, isolation, name calling, writing notes, emailing or texting. As a form of aggressive behaviour it is usually hurtful and deliberate. It is persistent over time and makes it difficult for those being bullied to defend themselves.

It is important not to confuse bullying with isolated incidents of aggressive or antisocial behaviour, which must not be condoned. However when the behaviour is systematic and ongoing it becomes bullying.

All members of the school community have a role to play in the prevention of bullying.

Board of Management

The Board of Management is responsible for ensuring that all members of the school community are enabled to deal effectively with bullying. The Board is committed to providing time and resources for the implementation of the policy. The Board will ensure that proper supervisory and monitoring measures are in place to prevent bullying and to deal with incidents appropriately as they arise.

School Staff

The school staff will foster an atmosphere of friendship, respect and tolerance. Children’s self-esteem will be developed through celebrating achievements, acknowledging and rewarding good behaviour and manners and providing opportunities for success throughout the curriculum and school. Teachers will help pupils to develop empathy by discussing feelings and trying to put themselves in the place of others. Relationships with pupils will be based on mutual respect and trust so that pupils will have confidence in the school staff. Teachers will be vigilant, respond sensitively and caringly to pupils who disclose incidence of bullying and investigate all disclosed incidents of bullying.

Teachers will discuss the school’s anti-bullying policy with the pupils and use behavioural management strategies which focus on problem solving and enable pupils to take an active role in finding a solution to problems.

The formal curriculum of the school will also be used to educate all pupils against bullying behaviour. Anti-bullying issues may be raised through the school religion programme, the Social Personal and Health Education programme, the Stay Safe Programme, the Arts and/or Circle time.

Pupils

Pupils are expected to be tolerant and to have mutual respect for each other. Pupils should report incidents of bullying to their parents and teachers.

Parents

Encourage positive behaviour and discourage negative behaviour both at home and at school. Encourage children to solve difficulties without resorting to aggression.

Encourage children to share, to be kind, to be caring, and to be understanding towards others. Watch out for signs and symptoms that your child is being bullied or is bullying others.

Don’t dismiss your instincts as being wrong.

Support the school in its efforts to prevent and treat bullying.

Procedures for Reporting and Investigating Bullying Incidents

Bullying incidents should be reported to the class teacher and/or the supervising teacher for investigation. This reporting may be done by the pupil, parent or a friend. All reported incidents which are serious or are part of a pattern of behaviour will be noted, investigated and treated as circumstances require. Serious cases of bullying will be reported to the Principal.

Responding to Bullying

Support will be provided for anyone who is bullied by offering them an immediate opportunity to talk about their experience with their teacher or other teacher, along with continuing support when they feel they may need it. A victim will be assured that the school community will help them and put monitoring procedures in place to safeguard them.

The school will inform parents/guardians of what has happened and of the measures being taken to help them, encourage them to report further incidences if they occur.

Help and support will be sought for a bully. This will include speaking with them to discover why they became involved, informing their parents/guardians and continuing to work with them in order to modify their behaviour. The school code of behaviour applies to bullying. The bully will be helped to see things from the victims point of view. Bullies may be excluded from the playground at lunch break or subject to special monitoring procedures and if bullying continues they may be suspended in accordance with procedure.

Any pupil who is involved in retaliation against a pupil who reports bullying will be subject to the school code of discipline. Incidents of bullying will be used as opportunities for re-enforcing the anti-bullying policy of the school. Follow-up meetings may be arranged to assess progress and/or restore relationships.

Attendance Policy

POLASAÍ TINRIMH SCOILE

Na cuspóiri atá ag an polasaí tinrimh i nGaelscoil na bhFilí ná:
1. a mholadh do dhaltaí dul chun na scoile go rialta agus go poncúil.
2. go mbeadh comhphobal na scoile ar fad gafa le cothú tinrimh.
3. comhphobal na scoile a chur ar an eolas maidir le ról agus freagrachtaI, de réir an Achta.
4. daltaí a aithint a d’théadfadh a bheith i mbaol fadhbanna maidir le tinreamh.
5. a chinntiú go bhfuil nósanna imeachta ag an scoil chun tirireamh/rannpháirtaíocht a chur chun cinn.
6. sainaithint a dhéanamh ar na bacanna i gcoinne tinrimh, agus deireadh a chur leo, chomh fada agus is féidir.
Cinnteoidh an scoil:
• Go gcuirfear chun cinn tábhacht an tinrimh ar fud na scoile.
• Go gclárofar daltal i gceart agus go héifeachtach.
• Go ndéanfar taifead ar thinreanth go laethiúl.
• Go ndéanfar staitisticí tinrimh a thuairisciú, de réir mar ba chóir go:
•    an Bord um Leas Oideachais
•    an tOifigeach Leasa Oideachais
•    an Bord Bainistíochta
Treoir do thuismitheoirí
Deireann Alt [(21) (9)] den Acht go “measfar nach bhfuil mac léinn as láthair on scoil i gcás ma bhfuil aon tréimhse neamhláithreachta údaraithe ag an bpríomhoide agus go mbaineann sí Ie gnIomhaIochtaI a bheidh eagraithe ag an scoil no a bhfuil baint ag an scoil leo”. Ni féidir leis an príomhoide neamhláithreacht daltai a údarú i dtaobh saoire i rith am scoile. Ta sé riachtanach, áfach, go gcuirfeadh na tuismitheoirI in iúl don scoil maidir le socruithe mar seo.
Caithfear cúiseanna neamhláithreachta a chur in iúl don scoil i scríbhinn ag tuismitheoirí/caomhnóirí agus coimeádfaidh an scoil na cáipéisí seo. Má bhíonn dalta as láthair, ba choir don dalta nóta scríofa a thabhairt mhúinteoir ar theacht ar ais dó, ar a bhfuil ainm an dalta, dátaí agus fáth. Beidh na nótaí seo mar thaifead a d’fhéadfadh an t-oifigeach leasa oideachais a scrúdú ar cuairt chuig na scoile. Déanfaidh an scoil teagmhail leis an Oifigeach Leasa Oideachais in éagmais cúiseanna i scríbhinn a bheith faighte ag an scoil. Déanfaidh an scoil teagmhail le tuismitheoirí in éagmais cúis neamhláithreachta scríofa a bheith faighte ag an scoil.

Is féidir le tuismitheoirí/caomhnóirí dea-thinreamh a spreagadh trí:
• Poncúlacht agus tinreamh rialta a chinntiú.
• Cur in iul don scoil munar féidir lena gcuid páistí freastal ar scoil ar chúis ar bith.
• Comhoibriú leis an scoil agus an tseirbhís Scoile agus Oideachais chun fadhbanna tinrimh a shárú.
• Cinntiu go dtuigeann na páistí go dtacaíonn tuismitheoiri le tinreamh scoile.
• Más féidir in aon chor, saoire in am scoile a sheachaint.
• Suim a léiriú i dtaithí scoile na bpáisti agus ina gcuid obair bhaile.
• lad a spreagadh chun páirt a ghlacadh in imeachtaí scoile.
• Moladh agus spreagadh a thabhairt dá gcuid páistí.
• Féin-íomhá dearlach a chothú ina gcuid páistí, chomh maith le meon dearfach maidir lena bhfiúntas pearsanta féin.
• Cur in iul don scoil i scribhinn na fáthanna nach féidir le dalta a bheith ar scoil.
• Cinntiú, chomh fada agus is féidir, go socraítear cinní (le fiaclóirí srl) ag amanna lasmuigh d’uaireanta scoile.
• Teagmháil a dhéanamh leis an scoil láithreach, i gcás cúiseanna imní maidir le tinreamh no ábhair ghaolmhara eile.
• Cur in iúl don scoil roimh ré i scribhinn i gcás go mbeadh páiste/í le bailiú ag duine nach bhfuil aithne ag an múinteoir air.
RóI an Tuismitheora
Tá sé de dhualgas soiléir ar dhaltaí bheith i láthair ar scoil go rialta agus go poncuil.
Straitéis chun deathinreamh scoile a chothú
Is mian leis an mBord Bainistíochta atmaisféar dearfach a chothú sa scoil chun dea-thinreanih a chur ar aghaidh. Chuige seo:
• BIonn curaclam na scoile so-lúbtha, chomh fada agus is féidir, agus oiriunach do riachtanais an pháiste indibhidiúil.
• Cothóidh an scoile forbairt dea-féinchoincheapa agus féinnheasa i measc na ndaltaí.
• Beidh tacaíochi curtha ar fáil le haghaidh daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i gcomhréir le treoirlínte ROE.
• Bainfear úsáid as seirbhísí An Oifigigh Oideachais (Leas).
• Déanfaidh an múinteoir ranga monatóireacht ar rátaI tinrimh na ndaltaí i dtús báire, agus cuirfidh sé/sí an Príomhoide ar an eolas maidir le dalta ar bith a bhfuil bhfuil fadhb tinrimh aige/aici.
• Daltai a bhfuil drochthinreamh á chleachtadh acu, tabharfar cuidiú dóibh, chomh fada agus is féidir, chun feabhas a chur ar an dtinreamh.
Leas Phríomhoide Scoile agus Príomhoide Scoile
• A chinntiú go bhfuil clárleabhar na scoile líonta isteach go rialta i gcomhréir leis an rialúchán.
• An tOifigeach Oideachais (Leas) a chur ar an eolas
•    Muna mbíonn dalta ag freastal ar scoil go rialta
•    Nuair a bhíonn dalta as láthair ar feadh breis is 20 lá i rith na scoilbhliana
•    Nuair a bhíonn dalta ar fionraí ar feadh breis is 6 lá
•    Nuair a bhaintear ainm dalta den gclár scoile
• Tuismitheoirí a chur ar an eolas faoi chinneadh a bheith déanta chun dul i dteagmháil leis an Oifigeach Oideachais (Leas) maidir le himní i dtaobh dalta
• Chomh fada agus is féidir, tábhacht an dea-thinrimh a chur ar aghaidh i measc daltaí, tuismitheoirí agus foireann na scoile.
Múinteoir Ranga
Déanfaidh an múinteoir ranga:
•    Leabhar rolla na scoile a bheith líonta isteach de réir na rialacha
•    Taifead a choimeád maidir le neamhláithreachtaí le agus gan míniú
•    Teagmháil a dhéanamh le tuismitheoirí nuair nach mbíonn éolas faoi neamhláithreachtai ar fáil i scríbhinn.
•    Córas duaiseanna a bhronnadh le haghaidh daltaí a mbíonn tinreamh den scoth acu.
•    Na daltaí a spreagadh chun freastal go rialta agus go poncúil.
•    An Príomhoide a chur ar an éolas ma bhíonn inmí air/uirthi maidir le tinreamh dalta ar bith.
Taifead/Cumarsáid
I gcomhréir le srianta Acht um Chosaint Sonraí cuirfear ar aghaidh sonraí tinrimh agus iompraíochta chomh maith le torthaí acadúla daltaí a aistríonn go dtí bunscoil eile go dtí Príomhoide na scoile, sa phost, chomh luath agus a fhaightear fógra i scríbhinn faoin aistriú. Lorgófar sonraí tinrimh agus iompraíochta chormh maith le torthaí acadúla daltaí a aistríonn ó bhunscoil eile go díreach on scoil ar a raibh an páiste ag frestaI roimhe sin.
Cuirfear ar aghaidh sonraí tinrimh agus iompraíochta chomh maith le torthaí acadúla daltaí a aistríonn go dtI scoil dara leibhéal, ma iarrtar iad, go dtI an scoil chomh luath is a fhaightear deimhniú rollaithe.
Daingithe ag an mBord BainistIochta
Dáta 06/ 11/12   Sínithe: Cathaoirleach, Bord BainistIochta

 

Gaelscoil na bhFilí SCHOOL ATTENDANCE POLICY
The aims of the attendance policy in Gaelscoil na bhFilI are to:
(1)    encourage pupils to attend school regularly and punctually.
(2)    share the promotion of school attendance amongst all in the school community.
(3)    inform the school community of its role and responsibility as outlined in the Act.
(4)    identify pupils who may be at risk of developing school attendance problems.
(5)    ensure that the school has procedures in place to promote attendance/participation.
(61    develop, subject to available resources, links between the school and the families of
children who may be at risk of developing attendance problems.
(7)    Identify and remove, insofar as is practicable, obstacles to school attendance,
The school will ensure that:
• The importance of school attendance is promoted throughout the school.
• Pupils are registered accurately and efficiently.
• Pupil attendance is recorded daily.
• School attendance statistics are reported as appropriate to:
• The Education Welfare Board.
• The Education Welfare Officer
• The Board of Management
Punctuality
All pupils and teachers are expected to be on time. The school will contact parents/guardians in the event of pupils being consistently late.
Guidance for Parents
Section [(21) (9)] of the Act states that: “a pupil’s absence can only be authorised by the Principal when the child is involved in activities organised by the school or in which the school is involved”. The school principal cannot authorise a child’s absence for holidays during school time. However, it is essential that parents inform the school of such arrangements.
Reasons for pupils’ absences must be communicated in writing, by parents/guardians to the school and will be retained by the school. If a child is absent, when the child returns to school s/he should give/send a written note to the class teacher which contains the child’s name, the dates of absence and the reason for the absence. These notes will form a record which may be inspected by the Education Welfare Officer on a visit to the school.
Parents/guardians can promote good school attendance by:
•    Ensuring regular and punctual school attendance.
•    Working with the School and education welfare service to resolve any attendance problems;
•    Making sure their children understand that parents support/approve of school attendance;
•    Refraining, if at all possible, from taking holidays during school time
•    Showing an interest in their children’s school day and their children’s homework.
•    Encouraging them to participate in school activities.
•    Praising and encouraging their children’s achievements.
•    Instilling in their children, a positive self-concept and a positive sense of self-worth.
•    Informing the school in writing of the reasons for absence from school.
•    Ensuring, insofar as is possible, that children’s appointments (with dentists etc), are arranged for times outside of school hours.
•    Notifying, in writing, the school if their child/children are to be collected by someone not known to the teacher.
Pupils
Pupils have the clear responsibility to attend school regularly and punctually.
Pupils are responsible for promptly passing on absence notes from parents to their class teacher.
Pupils are responsible for passing school correspondence to their parents, on the specified day.
A strategy for promoting good school attendance
The Board of Management is committed to providing a positive school atmosphere which is conducive to promoting good school attendance. In this regard:
• The school curriculum, insofar as is practicable, is flexible and relevant to the needs of the individual child.
• The school will promote development of good self-concept and self-worth in the children.
• Support for pupils, who have special educational needs, are in place in accordance with Department of Education & Science guidelines.
• Internal communication procedures are in place to inform teachers of the special needs of pupils.
• A special reward system will be introduced for promoting good attendance at school.
• The assistance of the Education Welfare Officer will be utilised.
• The attendance rates of pupils will be monitored by the class teacher in the first instance, and the class teacher will notify the Principal of any concerns regarding the attendance of any child.
School Vice Principal in Liason with School Principal
The School Principal will:
• Ensure that the school register of pupils is maintained in accordance with regulations.
• Inform the Education Welfare Officer:
•    If a pupil is not attending school regularly.
•    When a pupil has been absent for 20 or more days during the course of a school year.
•    If a pupil has been suspended for a period of six or more days.
•    When a pupil’s name is removed from the school register.
Class Teacher
The class teacher will:
•    Maintain the school roll-book in accordance with procedure.
•    Keep a record of explained and unexplained absences.
•    Inform the Principal of concerns s/he may have regarding the attendance of any pupil.
Record/Communication
Subject to the restrictions of the Data Protection Act attendance, behaviour and academic records of children who transfer to another primary school will be passed to the Principal of the school, by post, as soon as we receive written notification of transfer.
Attendance, behaviour and academic records of children who transfer from another primary school will be sought directly from the previous school.
Attendance, behaviour and academic records of pupils transferring to a second level school will be sent to the school once enrolment has been confirmed.
Ratified by Board of Management on 06/11/12
Signed: Chairperson, Board of Management

Treoirlinte maidir le h’Obair Baile I Homework Guidelines for Parents
Tugtar Obair Baile:
1. chun dul siar ar fhoghlaim an lae
2. chun léargas a thabhairt duit mar thuismitheoir maidir le conas atá ag éiri le do pháiste ar scoil
3. chun nasc idir an scoil/ baile a chruthú
4. chun nosanna oibre maithe a fhorbairt
Homework is given to:
1. reinforce what the child learns during the day.
2. provide an insight for parents/guardians into their child’s progress
3. provide a link between teacher and parent.
4. develop a child’s concentration skills and develop a good work ethic.

Ról an Tuismitheora / Role of the parent
Seiceáil agus sínigh an O.B. gach oíche. Check and sign homework every night.
Ní ceart an O.B. féin a dhéanamh ach is gá a chinntiú go bhfuil caighdeán sásúil bainte amach ó thaobh cruinnis agus néatacha. DO NOT do the homework for your child. Please ensure your child’s homework is of a satisfactory standard e.g. neat and accurate.
Tá ról an-tábhachtach ag tuismitheoiri gach oíche chun cinntiú go bhfuil an O.B. déanta i gceart. Is buntaiste ollmhór é seo do do pháiste.
Nodanna eile:
Tá sé tábhachtach go ndéanann do pháiste a c(h)uid O.B. in áit an-chiúin, áit nach bhfuil aon torann/ teilifís/ ríomhaire nó paisti eile srl ag cur isteach air/uirthi. Ba cheart go ndéanfadh na paistí an obair scríofa íad féin. Is gá go gcoimeadfadh tuistí súil orthu agus ansin cabhrú leo mas gá. Ma bhíonn deacracht ag páiste Ie obair baile is feidir leis an tuismitheoir rudaí a mhiniú, samplaí a thabhairt ach gan an obair baile a dhéanamh dóibh.
Parents /Guardians play an important role by ensuring homework is done well. Time spent by parents/guardians helping with homework is most beneficial to the child. Parents/ Guardians can help their children with homework by providing them with a suitable place and time to do their homework and by trying to prevent interruptions or distractions, like T.V. or other children.
Children should do written homework themselves however Parents/Guardians should monitor their progress and help with any difficulty the child may have.
If a child has difficulty with homework, the Parents /Guardians should help the child to overcome the difficulty with further explanation or examples, but not by actually doing the homework for the child.
Ba cheart go ndéanfadh tuismitheóirí seiceáil ar an obair baile agus ansin an fillteán a shiniú gach trathnóna. Sa chaoi seo beidh taifead cruinn le fáil ar obair an pháiste. Déan cinnte go bhfuil taifead déanta go néata ar an obair bhaile. Ba cheart go gcuirtear tic le gach cuid nuair atá an obair críochnaithe ag an bpáiste.

Molltar do thuismitheoirí
• Meon dearfach a spregadh maidir le obair baile i ngach ábhar scoile luath go maith san am.
• Am faoi leith a leagan síos don pháiste chun an obair baile a dhéanamh in áit chiúin nach mbeadh aon rud ag cur isteach orthu.
• Páistí a spreagadh chun a bheith eagraithe i gcomhair a gcuid oibre m.sh bíodh na leabhair , an filllteán, agus aon ábhar eile a bhíonn ag teastáil in aice láimhe sula dtosaíonn siad ar an obair agus gan dearmad a dhéanamh tic a chur le gach gné nuair a bhíonn siad críochnaithe.
• Súil a choiméad ar an obair baile, seiceáil agus siniú a dhéanamh nuair a bhíonn siad críochnaithe.
• Cabhair agus spreagadh a thabhairt ach gan an obair baile a dhéanamh dóibh.
• Sínigh an Dialann obair baile (Ri -R6)/ Fillteán OB (N.Bheaga agus N.Mhóra). Cinntigh go bhfuil an obair lán chríochnaithe.
• A chur ina luí ar do phaiste a bheith eagraithe don lá scoile: sé sin go mbíonn gach rud a bhíonn ag teastáil sa mhála an trathnóna roimh ré.
• Nóta mínithe a sheoladh chuig an múinteoir muna mbíonn an obair baile críochnaithe.
Féin-mheasúnú agus O.B.
Ta ról an-tábhachtach ag tuismitheoirí sa phróiséas seo. Tá sé fíor-thábhachtach go bhfuil do pháiste in ann déa-obair, dul chun cinn agus forbairt a aithint. Samplaí – Iarr ar do pháiste an t-alt is fearr a thaispeáin duit, Iarr orthu obair mhaith a thaispeáint duit. Ceistigh do pháiste- Cén fáth go gceapann tú go bhfuil sé seo go maith.

Self-assessment and Homework
It is very important that children and parent look at and discuss the child’s work together. It is very important that children can identify and work toward achieving a high standard of work by looking at ways they have developed and how they can further improve their work by reviewing and receiving feedback from their parents. E.g. Parents could ask their child to show them the best paragraph they wrote, Ask them why they choose this paragraph. Look back at past samples of work. Praise child for how they have developed. Suggest areas that perhaps could be further developed.
SIniú an Chathaoirligh:
Data:__________

Back To Top