skip to Main Content
Gaelscoil na bhFilí, Gort Inse Guaire, Co. na Gaillimhe.

Parents Information

Osclaíonn Gaelscoil na bhFilí ag 8.50 r.n., críochnaíonn na Naíonáin ag 1.30 i.n agus críochnaíonn na ranganna eile ag 2.30 i.n.  Ní chuireann Bord Bainistíochta Gaelscoil na bhFilí aon mhaoirseacht ar fáil roimh 8.50 r.n, tar éis 1.30 i.n (naíonáin) nó tar éis 2.30 i.n (ranganna eile).  Tá dualgas ar an tuismitheoir/caomhnóir a chinntiú go mbailítear páistí go pras ag na hamanta seo.  Caithfear páistí a bhailiú ó chlós na scoile.  Más mian le tuismitheoirí/caomhnóirí socruithe eile a dhéanamh caithfear na socruithe seo a chuir in iúl don mhúinteoir ranga i scríbhinn.  

Gaelscoil na bhFilí opens at 8.50 am, Infants finish at 1.30 pm and all other classes finish at 2.30 pm. The Board of Management of Gaelscoil na bhFilí does not provide for supervision before 8.50 am, after 1.30 pm (infants) nor 2.30 pm (rest of classes).  You are required to ensure that your child is collected promptly at 1.30pm and 2.30 pm, from the school playground.  Any other arrangements (e.g. children walking home from school unaccompanied by an adult etc.) must be notified in writing to your class teacher.  

Tá leagan iomlán den pholasaí Tinreamh agus Poncúlacht ar fáil sa scoil.

Full version of the Punctuality and Attendance Policy is available at the school.  

Is féidir le tuismitheoirí/caomhnóirí dea-thinreamh agus poncúlacht a chóthú trí:
Poncúlacht agus tinreamh rialta a chinntiú / Ensuring regular and punctual school attendance
Cur in iúl don scoil munar féidir le páistí freastal ar an scoil ar chúis ar bith / Make the school aware if your child is absent for any reason
Comhoibriú leis an scoil agus Tusla chun fadhbanna tinrimh a shoiléiriú agus a shárú / Work with the school and Tusla to resolve any attendance problems
Cinntiú go dtuigeann na páistí go dtacaíonn tuismitheoirí le tinreamh scoile / Making sure that children understand that parents support and approve of school attendance

Tá sé de dhualgas ar thuismitheoirí/caomhnóirí nóta mínithe a chuir chuig an múinteoir ranga más rud é go mbíonn an páiste déanach ag teacht ar scoil nó as láthair ón scoil.
All absences/late arrivals to school must be explained in a written note, and given to your child’s class teacher.

Tugtar Obair Baile /Home work is given to:

Chun dul siar ar fhoghlaim an lae / Reinforce what the child learns during the day
Chun léargas a thabhairt duit mar thuismitheoir maidir le conas atá ag éirí le do pháiste ar scoil / Provide an insight for parents/guardians into their child’s progress
Chun nasc idir an scoil agus baile a chothú / Provide a link between teacher and parent
Chun nósanna maithe oibre a fhorbairt / Develop a child’s concentration skills and develop a good work ethic

An obair baile a sheiceáil agus a shíniú gach oíche / Check and sign homework each evening

Tá ról fíor-thábhachtach ag tuismitheoirí gach oíche chun a chinntiú go bhfuil an Obair Baile déanta i gceart. Is buntáiste ollmhór é seo do do pháiste.

Parents/Guardians play a hugely important role by ensuring that homework is done well. Time spent by parents/guardians helping with homework is very beneficial to their child(ren).

Ba cheart go ndéanfadh an páiste an obair baile iad féin ach le treoir/ionchur ón tuismitheoir.
Children should complete any written homework themselves with input/guidance from a parent/guardian where necessary.

Tá leagan iomlán den pholasaí Obair Baile ar fáil sa scoil.
A full version of our Homework Policy is available at the school.

Obair  Scoile

April

Home work for the coming week for classes:

Reading

Rang 1 Reading

Rang 2 Reading

Back To Top