skip to Main Content
Gaelscoil na bhFilí, Gort Inse Guaire, Co. na Gaillimhe.

Policies

Anti-Bullying Policy

POLASAÍ FRITHBHULAÍOCHTA GSF

Ní ghlacann Gaelscoil na bhFilí le bulaíocht de shaghas ar bith, ná ar leibhéal ar bith i gcomhphobal na scoile. Tá rún daingean ag an mBord Bainistíochta a chinntiú go gcuirfear ar chumas gach ball de chomhphobal na scoile – daltaí, foireann agus tuismitheoirí – bulaíocht a sheachaint. Treoraíonn an cháipéis seo gníonthartha agus eagar laistigh den scoil chun iompar bulaíochta a chosc agus chun déileáil le hiompar bulaíochta.

Sainmhíniú ar Bhulaíocht

Is féidir bulaíocht a shainmhíniú mar ghníomhartha forrántachta a athdhéantar; is féidir leis feidhmiú trí chaint, no brú síceolaíoch/ fisiciúil; is féidir le duine aonair nó grúpa í a imirt ar dhuine/dhaoine eile.

Is féidir le bulaíocht bheith ag feidhmiú i bhfoirm forrántacht fisiciúil, damáiste do mhaoin, goid maoine, sracadh, imeaglú, glaonna teileafóin maslaitheacha, aonrú, leasainmneacha maslacha, nótaí a scríobh, r-phoist agus teachtaireachtaI téacs a sheoladh. Mar chineál d’iompraíocht ionsaitheach bíonn sé, de ghnáth, goilliúnach agus déanta d’aonghnó. Tarlaonn sé go leanánach thar treimhse ama agus déanann sé deacair é don duine a bhíonn ag fulaingt na bulaíochta é féin a chosaint.

Tá sé tábhactach an difríocht a thuiscint idir bhulaíocht agus cás aonarach forrántachta, nó iompraíocht frithshóisialta, nach féidir glacadh leo. Nuair is iompraíocht chórasach agus leanúnach a bhíonn i gceist, áfach, is bulaíocht a bhíonn i gceist.

Tá páirt le glacadh ag gach ball de chomhphobal na scoile maidir le hiompar bulaíochta a chosc.

Bord Bainistíochta

Tá sé de dhualgas ar an mBord Bainistíochta a chinntiú go gcuirfear ar a c/humas ag gach ball de chomhphobal na scoile déileáil go héifeachtach le bulaíocht. Tá rún daingean ag an mBord Bainistiochta am agus acmhainní a chur ar fail chun an polasaí a chur i bhfeidhm. Cinnteoidh an Bord go mbeidh monatóireacht agus maoirseacht chuí ann le bulaíocht a chosc agus chun déileáil le cásanna nuair a tharlaíonn siad.

Foireann Scoile

Cothóidh an fhoireann atmasféar cáirdis, measa agus caoinfhulaingthe. Déanfar forbairt ar fhéinmheas páistí trI difríochtaí aonaracha agus gaiscí a cheiliúradh, dea-iompar agus múinteacht a aithint go dearfach, agus trI deiseanna a thabhairt do pháistí iad fein a chruthú go maith i gcursaí curaclaim agus sa scoil go ginearalta. Cabhróidh muinteoirí le daltaí ionbhá a fhorbairt trí na mothucháin a phlé agus comhthuiscint i leith an duine eile a spreagadh. Cothófar caidreanth le daltaí ar bhonn cóimheasa agus muinine, ionas go mbeidh iontaoibh ag daltaí as an bhfoireann. Beidh múinteoirí san airdeall maidir le daltaí a nochtann dóibh go bhfuil bulaíocht ar siúl, freagróidh muinteoirí iad go cneasta agus le mothálacht, agus déanfar gach cás bulaIochta a scrúdú.

Pléifidh múinteoirí polasal frithbhulaíochta na scoile leis na daltaí agus bainfear feidhm as

straitéisí i leith bainistíocht iompraíochta a dhíríonn isteach ar réiteach fadhbanna. Cumasófar

daltaí, freisin, le pairt ghníomhach a ghlacadh i gcursaí réiteach fadhbanna.

Bainfear úsáid as curaclam foirmeálta na scoile chun oideachas a chur ar na daltaí uile maidir le iompraíocht bulaíochta. Is féidir go mbeidh ceisteanna frithbhulaíochta ardaithe trí mheán clár teagasc creidimh na scoile, an clar maidir le Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte, an clár “Stay Safe”, na hEalaíona agus/nó Ám Ciorcail.

Daltaí

Tá sé de dhualgas ar dhaltaí bheith fulangach agus cómhmheas a bheith acu ar a chéile. Ba choir do dhaltaí tuismitheoirí agus muinteoirí a chur ar an eolas maidir le eachtraí bulaíochta.

Tuismitheoirí

Ba chóir do thuismitheoirí íompraíocht dhearfach a spreagadh agus cur i gcoinne iompríocht dhiúlttach sa bhaile agus ar scoil.

Ba chóir do thuismitheoirí páistí a spreagadh chun deacrachtaí a shárú gan forrántacht.

Ba chóir do thuismitheoirí a mholadh do pháistí rudaí a roinnt, bheith cneasta, bheith comhbhách agus tuisceanach le daoine cue.

Ba chóir go mbeadh tuismitheoirí san airdeall i dtaobh na comharthaí sóirt a thugann le fios go bhfuil bulaíocht a dhéanamh ar pháiste, nó go bhfuil páiste i mbun bulaíochta.

Ba chóir do thuismitheoirí gan neamhaird a dhéananih dá n-instinn nuair a fheictear dóibh go bhfuil mí-iompar ar siúl.

Ba chóir do thuismitheoirí polasaí frithbhulaíochta na scoile a phlé leis an bpáiste.

Ba chóir do thuismitheoirí tacú leis an scoil agus leis na hiarrachtaí chun bulaíocht a leigheas agus a sheachaint.

Nósanna imeachta chun iniúchadh a dhéanamh ar chásanna bulaíochta agus déileáil leo

Ba chóir eachtraí bulaíochta a chur in iúl don múinteoir ranga agus/nó don múinteoir i bhfeighil chun go ndéanfaí iniúchadh orthu. Is féidir leis an cur in iúl seo a theacht ó dhalta, tuismitheoir nó cara. Déanfar nótáil ar gach cás bulaíochta atá tromchúiseach nó mar chuid de phatrún iompraíochta, agus déanfar an cás a inióchadh agus déileálfar leis de réir mar a oireann. Cuirfear tuairisc chuig an Príomhoide i leith cásanna tromchúiseacha.

Freagairt do bhulaíocht

Tabharfar tacaíocht d’éinne a n-imrítear bulaíocht air, triídeis a thabhairt láithreach dó/di labhairt leis an múinteoir ranga, nó le múinteoir eile, faoin gcás chomh maith Ie tacaíocht leanúnach nuair a mheasann an duine go bhfuil gá leis. Geallfar don íospartach go gcabhróidh comhphobal na scoile leis/léi agus go gcuirfear nósanna imeachta monatóireachta i bhfeidhm len iad a chosaint.

Cuirfidh an scoil an scéal in iúl do thuismitheoirí/caomhnóirí, chomh maith leis na cleachtais a chuirfear i bhfeidhm chun cabhrú leo, agus molfar dóibh tuairisc a thabhairt maidir le cás breise ar bith ma tharlaíonn a leithéid.

Lorgófar cabhair agus tacaíocht do bhulaithe. Ciallóidh seo: go labharfar leo chun a fháil amach conas a tharla dóibh a bheith páirteach san eachtra; go gcuirfear an scéal in iúl do thuismitheoirí/caomhnóirí agus go leanfar ar aghaidh ag obair leo lena n-iompraíocht a athrú. Tá feidhm ag cód iompraíochta na scoile maidir le bulaIocht. Tabharfar cabhair don bhulaí dearcadh an íospartaigh a thuiscint. D’fhéadfaí na bulaithe a chose ó bheith i gclós na scoile ag am lóin, nó d’fhéadfaI iad a chur faoi mhonatóireacht speisialta agus dá leanfaí leis an mbulaíocht is féidir an bulaí a chur ar fionraí, de réir nósanna imeachta.

Cuirfear faoi chód disciplín dalta ar bith a mbíonn baint aige/aici le gníomh díoltais i gcoinne dalta a chuireann bulaíocht in iúl. Úsáidfear cásanna bulaíochta le beartas frithbhulaíochta na scoile a threisiú. Is féidir go socrófaí cruinnithe leantacha le dul chun cinn a mheas agus/nó le caidreanih a athnuachan.

Daingnithe ag an mBord Bainistíochta ar

Dáta 25/10/11

Síniú

Cathaoirleach, An Bord Bainistiochta

ANTI-BULLYING POLICY

Gaelscoil na bhFilí aims to produce a safe and caring environment in which all children can develop to their full potential.

The school does not tolerate or condone bullying of any form or at any level of the school community. The Board of Management is committed to ensuring that all members of the school community – pupils, staff, and parents are enabled to act effectively to deal with bullying. This policy guides action and organisation within the school for preventing and responding to bullying.

Definition of Bullying

Bullying may be defined as repeated acts of aggression; which may be verbal, psychological or physical conducted by an individual or group against others.

Bullying may take many different forms such as physical aggression, damage to property, theft of property, extortion, intimidation, abusive telephone calls, isolation, name calling, writing notes, emailing or texting. As a form of aggressive behaviour it is usually hurtful and deliberate. It is persistent over time and makes it difficult for those being bullied to defend themselves.

It is important not to confuse bullying with isolated incidents of aggressive or antisocial behaviour, which must not be condoned. However when the behaviour is systematic and ongoing it becomes bullying.

All members of the school community have a role to play in the prevention of bullying.

Board of Management

The Board of Management is responsible for ensuring that all members of the school community are enabled to deal effectively with bullying. The Board is committed to providing time and resources for the implementation of the policy. The Board will ensure that proper supervisory and monitoring measures are in place to prevent bullying and to deal with incidents appropriately as they arise.

School Staff

The school staff will foster an atmosphere of friendship, respect and tolerance. Children’s self-esteem will be developed through celebrating achievements, acknowledging and rewarding good behaviour and manners and providing opportunities for success throughout the curriculum and school. Teachers will help pupils to develop empathy by discussing feelings and trying to put themselves in the place of others. Relationships with pupils will be based on mutual respect and trust so that pupils will have confidence in the school staff. Teachers will be vigilant, respond sensitively and caringly to pupils who disclose incidence of bullying and investigate all disclosed incidents of bullying.

Teachers will discuss the school’s anti-bullying policy with the pupils and use behavioural management strategies which focus on problem solving and enable pupils to take an active role in finding a solution to problems.

The formal curriculum of the school will also be used to educate all pupils against bullying behaviour. Anti-bullying issues may be raised through the school religion programme, the Social Personal and Health Education programme, the Stay Safe Programme, the Arts and/or Circle time.

Pupils

Pupils are expected to be tolerant and to have mutual respect for each other. Pupils should report incidents of bullying to their parents and teachers.

Parents

Encourage positive behaviour and discourage negative behaviour both at home and at school. Encourage children to solve difficulties without resorting to aggression.

Encourage children to share, to be kind, to be caring, and to be understanding towards others. Watch out for signs and symptoms that your child is being bullied or is bullying others.

Don’t dismiss your instincts as being wrong.

Support the school in its efforts to prevent and treat bullying.

Procedures for Reporting and Investigating Bullying Incidents

Bullying incidents should be reported to the class teacher and/or the supervising teacher for investigation. This reporting may be done by the pupil, parent or a friend. All reported incidents which are serious or are part of a pattern of behaviour will be noted, investigated and treated as circumstances require. Serious cases of bullying will be reported to the Principal.

Responding to Bullying

Support will be provided for anyone who is bullied by offering them an immediate opportunity to talk about their experience with their teacher or other teacher, along with continuing support when they feel they may need it. A victim will be assured that the school community will help them and put monitoring procedures in place to safeguard them.

The school will inform parents/guardians of what has happened and of the measures being taken to help them, encourage them to report further incidences if they occur.

Help and support will be sought for a bully. This will include speaking with them to discover why they became involved, informing their parents/guardians and continuing to work with them in order to modify their behaviour. The school code of behaviour applies to bullying. The bully will be helped to see things from the victims point of view. Bullies may be excluded from the playground at lunch break or subject to special monitoring procedures and if bullying continues they may be suspended in accordance with procedure.

Any pupil who is involved in retaliation against a pupil who reports bullying will be subject to the school code of discipline. Incidents of bullying will be used as opportunities for re-enforcing the anti-bullying policy of the school. Follow-up meetings may be arranged to assess progress and/or restore relationships.

POLASAÍ TINRIMH SCOILE

Na cuspóiri atá ag an polasaí tinrimh i nGaelscoil na bhFilí ná:
1. a mholadh do dhaltaí dul chun na scoile go rialta agus go poncúil.
2. go mbeadh comhphobal na scoile ar fad gafa le cothú tinrimh.
3. comhphobal na scoile a chur ar an eolas maidir le ról agus freagrachtaI, de réir an Achta.
4. daltaí a aithint a d’théadfadh a bheith i mbaol fadhbanna maidir le tinreamh.
5. a chinntiú go bhfuil nósanna imeachta ag an scoil chun tirireamh/rannpháirtaíocht a chur chun cinn.
6. sainaithint a dhéanamh ar na bacanna i gcoinne tinrimh, agus deireadh a chur leo, chomh fada agus is féidir.
Cinnteoidh an scoil:
• Go gcuirfear chun cinn tábhacht an tinrimh ar fud na scoile.
• Go gclárofar daltal i gceart agus go héifeachtach.
• Go ndéanfar taifead ar thinreanth go laethiúl.
• Go ndéanfar staitisticí tinrimh a thuairisciú, de réir mar ba chóir go:
•    an Bord um Leas Oideachais
•    an tOifigeach Leasa Oideachais
•    an Bord Bainistíochta
Treoir do thuismitheoirí
Deireann Alt [(21) (9)] den Acht go “measfar nach bhfuil mac léinn as láthair on scoil i gcás ma bhfuil aon tréimhse neamhláithreachta údaraithe ag an bpríomhoide agus go mbaineann sí Ie gnIomhaIochtaI a bheidh eagraithe ag an scoil no a bhfuil baint ag an scoil leo”. Ni féidir leis an príomhoide neamhláithreacht daltai a údarú i dtaobh saoire i rith am scoile. Ta sé riachtanach, áfach, go gcuirfeadh na tuismitheoirI in iúl don scoil maidir le socruithe mar seo.
Caithfear cúiseanna neamhláithreachta a chur in iúl don scoil i scríbhinn ag tuismitheoirí/caomhnóirí agus coimeádfaidh an scoil na cáipéisí seo. Má bhíonn dalta as láthair, ba choir don dalta nóta scríofa a thabhairt mhúinteoir ar theacht ar ais dó, ar a bhfuil ainm an dalta, dátaí agus fáth. Beidh na nótaí seo mar thaifead a d’fhéadfadh an t-oifigeach leasa oideachais a scrúdú ar cuairt chuig na scoile. Déanfaidh an scoil teagmhail leis an Oifigeach Leasa Oideachais in éagmais cúiseanna i scríbhinn a bheith faighte ag an scoil. Déanfaidh an scoil teagmhail le tuismitheoirí in éagmais cúis neamhláithreachta scríofa a bheith faighte ag an scoil.

Is féidir le tuismitheoirí/caomhnóirí dea-thinreamh a spreagadh trí:
• Poncúlacht agus tinreamh rialta a chinntiú.
• Cur in iul don scoil munar féidir lena gcuid páistí freastal ar scoil ar chúis ar bith.
• Comhoibriú leis an scoil agus an tseirbhís Scoile agus Oideachais chun fadhbanna tinrimh a shárú.
• Cinntiu go dtuigeann na páistí go dtacaíonn tuismitheoiri le tinreamh scoile.
• Más féidir in aon chor, saoire in am scoile a sheachaint.
• Suim a léiriú i dtaithí scoile na bpáisti agus ina gcuid obair bhaile.
• lad a spreagadh chun páirt a ghlacadh in imeachtaí scoile.
• Moladh agus spreagadh a thabhairt dá gcuid páistí.
• Féin-íomhá dearlach a chothú ina gcuid páistí, chomh maith le meon dearfach maidir lena bhfiúntas pearsanta féin.
• Cur in iul don scoil i scribhinn na fáthanna nach féidir le dalta a bheith ar scoil.
• Cinntiú, chomh fada agus is féidir, go socraítear cinní (le fiaclóirí srl) ag amanna lasmuigh d’uaireanta scoile.
• Teagmháil a dhéanamh leis an scoil láithreach, i gcás cúiseanna imní maidir le tinreamh no ábhair ghaolmhara eile.
• Cur in iúl don scoil roimh ré i scribhinn i gcás go mbeadh páiste/í le bailiú ag duine nach bhfuil aithne ag an múinteoir air.
RóI an Tuismitheora
Tá sé de dhualgas soiléir ar dhaltaí bheith i láthair ar scoil go rialta agus go poncuil.
Straitéis chun deathinreamh scoile a chothú
Is mian leis an mBord Bainistíochta atmaisféar dearfach a chothú sa scoil chun dea-thinreanih a chur ar aghaidh. Chuige seo:
• BIonn curaclam na scoile so-lúbtha, chomh fada agus is féidir, agus oiriunach do riachtanais an pháiste indibhidiúil.
• Cothóidh an scoile forbairt dea-féinchoincheapa agus féinnheasa i measc na ndaltaí.
• Beidh tacaíochi curtha ar fáil le haghaidh daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i gcomhréir le treoirlínte ROE.
• Bainfear úsáid as seirbhísí An Oifigigh Oideachais (Leas).
• Déanfaidh an múinteoir ranga monatóireacht ar rátaI tinrimh na ndaltaí i dtús báire, agus cuirfidh sé/sí an Príomhoide ar an eolas maidir le dalta ar bith a bhfuil bhfuil fadhb tinrimh aige/aici.
• Daltai a bhfuil drochthinreamh á chleachtadh acu, tabharfar cuidiú dóibh, chomh fada agus is féidir, chun feabhas a chur ar an dtinreamh.
Leas Phríomhoide Scoile agus Príomhoide Scoile
• A chinntiú go bhfuil clárleabhar na scoile líonta isteach go rialta i gcomhréir leis an rialúchán.
• An tOifigeach Oideachais (Leas) a chur ar an eolas
•    Muna mbíonn dalta ag freastal ar scoil go rialta
•    Nuair a bhíonn dalta as láthair ar feadh breis is 20 lá i rith na scoilbhliana
•    Nuair a bhíonn dalta ar fionraí ar feadh breis is 6 lá
•    Nuair a bhaintear ainm dalta den gclár scoile
• Tuismitheoirí a chur ar an eolas faoi chinneadh a bheith déanta chun dul i dteagmháil leis an Oifigeach Oideachais (Leas) maidir le himní i dtaobh dalta
• Chomh fada agus is féidir, tábhacht an dea-thinrimh a chur ar aghaidh i measc daltaí, tuismitheoirí agus foireann na scoile.
Múinteoir Ranga
Déanfaidh an múinteoir ranga:
•    Leabhar rolla na scoile a bheith líonta isteach de réir na rialacha
•    Taifead a choimeád maidir le neamhláithreachtaí le agus gan míniú
•    Teagmháil a dhéanamh le tuismitheoirí nuair nach mbíonn éolas faoi neamhláithreachtai ar fáil i scríbhinn.
•    Córas duaiseanna a bhronnadh le haghaidh daltaí a mbíonn tinreamh den scoth acu.
•    Na daltaí a spreagadh chun freastal go rialta agus go poncúil.
•    An Príomhoide a chur ar an éolas ma bhíonn inmí air/uirthi maidir le tinreamh dalta ar bith.
Taifead/Cumarsáid
I gcomhréir le srianta Acht um Chosaint Sonraí cuirfear ar aghaidh sonraí tinrimh agus iompraíochta chomh maith le torthaí acadúla daltaí a aistríonn go dtí bunscoil eile go dtí Príomhoide na scoile, sa phost, chomh luath agus a fhaightear fógra i scríbhinn faoin aistriú. Lorgófar sonraí tinrimh agus iompraíochta chormh maith le torthaí acadúla daltaí a aistríonn ó bhunscoil eile go díreach on scoil ar a raibh an páiste ag frestaI roimhe sin.
Cuirfear ar aghaidh sonraí tinrimh agus iompraíochta chomh maith le torthaí acadúla daltaí a aistríonn go dtI scoil dara leibhéal, ma iarrtar iad, go dtI an scoil chomh luath is a fhaightear deimhniú rollaithe.
Daingithe ag an mBord BainistIochta
Dáta 06/ 11/12   Sínithe: Cathaoirleach, Bord BainistIochta

 

Gaelscoil na bhFilí SCHOOL ATTENDANCE POLICY
The aims of the attendance policy in Gaelscoil na bhFilI are to:
(1)    encourage pupils to attend school regularly and punctually.
(2)    share the promotion of school attendance amongst all in the school community.
(3)    inform the school community of its role and responsibility as outlined in the Act.
(4)    identify pupils who may be at risk of developing school attendance problems.
(5)    ensure that the school has procedures in place to promote attendance/participation.
(61    develop, subject to available resources, links between the school and the families of
children who may be at risk of developing attendance problems.
(7)    Identify and remove, insofar as is practicable, obstacles to school attendance,
The school will ensure that:
• The importance of school attendance is promoted throughout the school.
• Pupils are registered accurately and efficiently.
• Pupil attendance is recorded daily.
• School attendance statistics are reported as appropriate to:
• The Education Welfare Board.
• The Education Welfare Officer
• The Board of Management
Punctuality
All pupils and teachers are expected to be on time. The school will contact parents/guardians in the event of pupils being consistently late.
Guidance for Parents
Section [(21) (9)] of the Act states that: “a pupil’s absence can only be authorised by the Principal when the child is involved in activities organised by the school or in which the school is involved”. The school principal cannot authorise a child’s absence for holidays during school time. However, it is essential that parents inform the school of such arrangements.
Reasons for pupils’ absences must be communicated in writing, by parents/guardians to the school and will be retained by the school. If a child is absent, when the child returns to school s/he should give/send a written note to the class teacher which contains the child’s name, the dates of absence and the reason for the absence. These notes will form a record which may be inspected by the Education Welfare Officer on a visit to the school.
Parents/guardians can promote good school attendance by:
•    Ensuring regular and punctual school attendance.
•    Working with the School and education welfare service to resolve any attendance problems;
•    Making sure their children understand that parents support/approve of school attendance;
•    Refraining, if at all possible, from taking holidays during school time
•    Showing an interest in their children’s school day and their children’s homework.
•    Encouraging them to participate in school activities.
•    Praising and encouraging their children’s achievements.
•    Instilling in their children, a positive self-concept and a positive sense of self-worth.
•    Informing the school in writing of the reasons for absence from school.
•    Ensuring, insofar as is possible, that children’s appointments (with dentists etc), are arranged for times outside of school hours.
•    Notifying, in writing, the school if their child/children are to be collected by someone not known to the teacher.
Pupils
Pupils have the clear responsibility to attend school regularly and punctually.
Pupils are responsible for promptly passing on absence notes from parents to their class teacher.
Pupils are responsible for passing school correspondence to their parents, on the specified day.
A strategy for promoting good school attendance
The Board of Management is committed to providing a positive school atmosphere which is conducive to promoting good school attendance. In this regard:
• The school curriculum, insofar as is practicable, is flexible and relevant to the needs of the individual child.
• The school will promote development of good self-concept and self-worth in the children.
• Support for pupils, who have special educational needs, are in place in accordance with Department of Education & Science guidelines.
• Internal communication procedures are in place to inform teachers of the special needs of pupils.
• A special reward system will be introduced for promoting good attendance at school.
• The assistance of the Education Welfare Officer will be utilised.
• The attendance rates of pupils will be monitored by the class teacher in the first instance, and the class teacher will notify the Principal of any concerns regarding the attendance of any child.
School Vice Principal in Liason with School Principal
The School Principal will:
• Ensure that the school register of pupils is maintained in accordance with regulations.
• Inform the Education Welfare Officer:
•    If a pupil is not attending school regularly.
•    When a pupil has been absent for 20 or more days during the course of a school year.
•    If a pupil has been suspended for a period of six or more days.
•    When a pupil’s name is removed from the school register.
Class Teacher
The class teacher will:
•    Maintain the school roll-book in accordance with procedure.
•    Keep a record of explained and unexplained absences.
•    Inform the Principal of concerns s/he may have regarding the attendance of any pupil.
Record/Communication
Subject to the restrictions of the Data Protection Act attendance, behaviour and academic records of children who transfer to another primary school will be passed to the Principal of the school, by post, as soon as we receive written notification of transfer.
Attendance, behaviour and academic records of children who transfer from another primary school will be sought directly from the previous school.
Attendance, behaviour and academic records of pupils transferring to a second level school will be sent to the school once enrolment has been confirmed.
Ratified by Board of Management on 06/11/12
Signed: Chairperson, Board of Management

Treoirlinte maidir le h’Obair Baile I Homework Guidelines for Parents
Tugtar Obair Baile:
1. chun dul siar ar fhoghlaim an lae
2. chun léargas a thabhairt duit mar thuismitheoir maidir le conas atá ag éiri le do pháiste ar scoil
3. chun nasc idir an scoil/ baile a chruthú
4. chun nosanna oibre maithe a fhorbairt
Homework is given to:
1. reinforce what the child learns during the day.
2. provide an insight for parents/guardians into their child’s progress
3. provide a link between teacher and parent.
4. develop a child’s concentration skills and develop a good work ethic.

Ról an Tuismitheora / Role of the parent
Seiceáil agus sínigh an O.B. gach oíche. Check and sign homework every night.
Ní ceart an O.B. féin a dhéanamh ach is gá a chinntiú go bhfuil caighdeán sásúil bainte amach ó thaobh cruinnis agus néatacha. DO NOT do the homework for your child. Please ensure your child’s homework is of a satisfactory standard e.g. neat and accurate.
Tá ról an-tábhachtach ag tuismitheoiri gach oíche chun cinntiú go bhfuil an O.B. déanta i gceart. Is buntaiste ollmhór é seo do do pháiste.
Nodanna eile:
Tá sé tábhachtach go ndéanann do pháiste a c(h)uid O.B. in áit an-chiúin, áit nach bhfuil aon torann/ teilifís/ ríomhaire nó paisti eile srl ag cur isteach air/uirthi. Ba cheart go ndéanfadh na paistí an obair scríofa íad féin. Is gá go gcoimeadfadh tuistí súil orthu agus ansin cabhrú leo mas gá. Ma bhíonn deacracht ag páiste Ie obair baile is feidir leis an tuismitheoir rudaí a mhiniú, samplaí a thabhairt ach gan an obair baile a dhéanamh dóibh.
Parents /Guardians play an important role by ensuring homework is done well. Time spent by parents/guardians helping with homework is most beneficial to the child. Parents/ Guardians can help their children with homework by providing them with a suitable place and time to do their homework and by trying to prevent interruptions or distractions, like T.V. or other children.
Children should do written homework themselves however Parents/Guardians should monitor their progress and help with any difficulty the child may have.
If a child has difficulty with homework, the Parents /Guardians should help the child to overcome the difficulty with further explanation or examples, but not by actually doing the homework for the child.
Ba cheart go ndéanfadh tuismitheóirí seiceáil ar an obair baile agus ansin an fillteán a shiniú gach trathnóna. Sa chaoi seo beidh taifead cruinn le fáil ar obair an pháiste. Déan cinnte go bhfuil taifead déanta go néata ar an obair bhaile. Ba cheart go gcuirtear tic le gach cuid nuair atá an obair críochnaithe ag an bpáiste.

Molltar do thuismitheoirí
• Meon dearfach a spregadh maidir le obair baile i ngach ábhar scoile luath go maith san am.
• Am faoi leith a leagan síos don pháiste chun an obair baile a dhéanamh in áit chiúin nach mbeadh aon rud ag cur isteach orthu.
• Páistí a spreagadh chun a bheith eagraithe i gcomhair a gcuid oibre m.sh bíodh na leabhair , an filllteán, agus aon ábhar eile a bhíonn ag teastáil in aice láimhe sula dtosaíonn siad ar an obair agus gan dearmad a dhéanamh tic a chur le gach gné nuair a bhíonn siad críochnaithe.
• Súil a choiméad ar an obair baile, seiceáil agus siniú a dhéanamh nuair a bhíonn siad críochnaithe.
• Cabhair agus spreagadh a thabhairt ach gan an obair baile a dhéanamh dóibh.
• Sínigh an Dialann obair baile (Ri -R6)/ Fillteán OB (N.Bheaga agus N.Mhóra). Cinntigh go bhfuil an obair lán chríochnaithe.
• A chur ina luí ar do phaiste a bheith eagraithe don lá scoile: sé sin go mbíonn gach rud a bhíonn ag teastáil sa mhála an trathnóna roimh ré.
• Nóta mínithe a sheoladh chuig an múinteoir muna mbíonn an obair baile críochnaithe.
Féin-mheasúnú agus O.B.
Ta ról an-tábhachtach ag tuismitheoirí sa phróiséas seo. Tá sé fíor-thábhachtach go bhfuil do pháiste in ann déa-obair, dul chun cinn agus forbairt a aithint. Samplaí – Iarr ar do pháiste an t-alt is fearr a thaispeáin duit, Iarr orthu obair mhaith a thaispeáint duit. Ceistigh do pháiste- Cén fáth go gceapann tú go bhfuil sé seo go maith.

Self-assessment and Homework
It is very important that children and parent look at and discuss the child’s work together. It is very important that children can identify and work toward achieving a high standard of work by looking at ways they have developed and how they can further improve their work by reviewing and receiving feedback from their parents. E.g. Parents could ask their child to show them the best paragraph they wrote, Ask them why they choose this paragraph. Look back at past samples of work. Praise child for how they have developed. Suggest areas that perhaps could be further developed.
SIniú an Chathaoirligh:
Data:__________

Ráitis maidir le Stráitéis um Thinrimh Scoile

Ainm na Scoile: Gaelscoil na bhFilí

Seoladh na Scoile: Bóthar na hInse, Gort Inse Guaire, Co. na Gaillimhe

Uimhir Rolla na Scoile: 20264W

Fís agus luachanna na scoile maidir le tinreamh agus poncúlaht:
Go n-oibreoidh éatós, polasaithe agus cleachtais na scoile le chéile chun tinreamh maith a chothú i measc daltaí na scoile. Go mbeidh deá-atmasféar agus déa-chaidreamh i measc daltaí agus foireann teagaisc na scoile a chuirfidh le hard-chaighdeán tinrimh a bhaint amach. Go mbeidh tuismitheoirí na scoile sásta tacú le éatós, polasaithe agus cleachtais ar mhaithe le ard-chaighdeán thinrimh a chothú sa scoil.

Ionchais na scoile maidir le tinreamh agus poncúlacht:
Cuireann an scoil an-bhéim ar thrinreamh maith ó ranganna na Naíonáin go Rang a 6. Tuigtear go bhfuil nasc láidir idir thinreamh maith agus dul chun cinn an pháiste ar gach leibhéal, idir forbairt phearsanta, forbairt mhothúchánach agus forbairt chognaíoch.

Monatóireacht ar thinreamh:
Glaofar an Rolla gach maidin ag 9.30 r.n.
Clárófar sonraí aon asláithreachas ar an gcóras Aladdin.
Clárófar cúis an asláithreachas ar an gcóras Aladdin (más eol)
Clárófar aon mhí-phoncúlacht ar an gcóras Aladdin agus iarrfar ar thuismitheoirí míniú a chuir ar fáil.
Clárófar aon imeacht luath ón scoil ar an gcóras Aladdin, chomh maith leis an gcúis a ghabhann leis sin.
Clárófar aon mhoill ar bhailiú páistí théis am scoile (i gcásanna rialta) ar an gcóras Aladdin.

Athchoimre ar na príomhphointí maidir le dul i ngleic le tinreamh agus poncúlacht:

 • Spriocanna
 • Cur chuige uile scoile
 • Tinreamh maith a spreagadh
 • Ag freagairt do dhroch-thinreamh

Spriocanna

Úsáidfidh an Bord Bainistíochta staitisticí ó Aladdin maidir le tinreamh scoile agus déanfar anailísiú orthu siúd le cúiseanna asláithreachas agus aon phátrúin a aithint.

Cur chuige uile-scoile

Teacht le chéile maidir le éatós, polasaithe agus cleachtais scoile i dreo tinreamh maith a chothú
Aontú idir baill foirne maidir le cur chuige leanúnach i dtaca le tinreamh scoile

Tinreamh maith a spreagadh

Agus na Naíonáin ag tosú ar scoil gach bliain, cuirfear, mar chuid den phacáiste ionraillthe, béim ar ard-chaighdeán tinrimh
Ag tús gach téarma, cuirfear athchoimre ar an bpolasaí Tinreamh agus Poncúlacht sa nuachtlitir. Beidh béim faoi leith ar áit an tuismitheora maidir le deá-thinrimh a chothú.

Ag Freagairt do dhroch-thinrimh

Dul i ngleic go luath le tuismitheoirí agus le daltaí nuair a fheictear pátrún droch-thinreamh- m. sh. nuair atá 10 lá caillte ag páiste laistigh de theorainn ama gear, agus a n-aird a thabhairt ar an bpolasaí maidir le Tinreamh agus Poncúlacht Scoile
Dul i ngleic go luath le tuismitheoirí nuair a thugtar pátrún maidir le moilleacht rialta maidine agus a n-aird a thabhairt ar an bpolasaí maidir le Tinreamh agus Poncúlacht Scoile
Tusla a chuir ar an eolas maidir le droch-thinrimh dalta agus comhairle a lorg

Dualgaisí agus Rólanna maidir le tinreamh agus poncúlacht scoile:
Beidh sé de dhualgas ar gach múinteoir ranga taifead a choinneáil de thinreamh páistí a ranga. Coinneoidh an múinteoir na nótaí míniúcháin a sheoltar isteach ón baile ag cur síos ar chúis an asláithreachas/moill ag teacht ar scoil/imeacht luath ón scoil. Má thugtar faoi deara go bhfuil dalta ar bith go bhfuil fadhb rialta acu maidir le tinreamh nó poncúlacht, rachfar i dteagmháil láithreach leis an bpríomhoide chun an scéal a phlé.

Socruithe eile (m. sh. tuismitheoirí, daltaí, scoileanna eile)

Tuismitheoirí

Tuismitheoirí a spreagadh chun ard-luach a chuir ar thinreamh agus poncúlacht
Plé a dhéanamh le tuismitheoirí maidir le tinreamh a bpáistí ag na cruinnithe tuismitheora
Taifead de thinreamh le bheith sna tuairisc scoile

Daltaí

Fáilte a chuir roimh dhaltaí na scoile gach maidin – lá nua
Moladh a thabhairt do gach páiste as na hiarrachtaí a dhéanann siad ar scoil
Aitheantas a thabhairt do pháistí nuair a bhaineann siad ard-chaighdeán tinrimh amach

Scoileanna Eile

Athchoimre a chuir ar fáil do scoileanna eile i gcásanna aistriú dalta go bunscoil eile sa tír
Athchoimre a chuir ar fáíl do mheánscoileanna nuair a fhágann daltaí R6 – Pas Oideachais

Monatóireacht ar an Ráitis maidir le Stráitéisí um Thinreamh Scoile: 
Déanfar monatóireacht ar an ráitis seo.

An Próiséas Athbhreithnithe agus Dáta Athbhreithnithe:
Cuirfear an polasaí maidir le Tinreamh agus Poncúlacht Scoile faoi athbhreithniú Mí Meán Fomhair 2019.

Dáta a ghlac an Bord Bainistíochta leis an Ráitis:
Rinneadh Bord Bainistíochta GS na bhFilí faomhadh ar an Ráitis seo i Mí an Mheáin Fómhair 2017.

Dáta a cuireadh an Ráitis seo chuig Túsla:
Cuirfear an Ráitis seo ar aghaidh chuig Túsla roimh dheireadh Mí an Mheáin Fomhair 2017.

Child Safeguarding Risk Assessment: Reviewed and Updated Version 2019

Written Assessment of Risk of Gaelscoil na bhFilí In accordance with section 11 of the Children First Act 2015 and with the requirement of Chapter 8 of the Child Protection Procedures for Primary and Post-Primary Schools 2017, the following is the Written Risk Assessment of Gaelscoil na bhFilí.

 

1: List of School Activities

 1. Daily arrival and dismissal of pupils. 2. Recreation breaks for pupils. 3. Classroom teaching. 4. One-to-one teaching 5. Movement of pupils within school grounds (i.e. from main building to hall/prefab/yard) 6. Outdoor teaching activities 7. Sporting Activities/Sports Day/School Outings 8. Use of Toilet and Changing areas 9. Use of off-site facilities for school activities 10. School Transport arrangements (a) buses (b) parents 11. Administration of Medicines and/or First-Aid 12. Recruitment of School Personnel 13. Participation by pupils in religious ceremonies/religious instruction external to the school 14. Use of Information Technology in the School 15. Use of video/photography or other media to record school events/activities 16. After school use of premises by other organisations 17. Use of school premises by other organisation during the school day. 18. Curricular provision in respect of SPHE, RSE and Stay Safe. 19. Use of external personnel to supplement the curriculum and support extra-curricular activities. 20. Visitors/Contractors present in school during school day. 21. Volunteers/Parents on school premises/involved in school activities where pupils are present. 22. Prevention of and dealing with bullying amongst pupils to include pupils with specific vulnerabilities – ethnic minorities, members of the travelling community, LGBT children, pupils of minority faiths, children in care, children on CPNS (Child Protection Notification System). 23. Training of personnel in Child Protection matters. 24. Management of challenging behaviour among pupils including appropriate use of restraint when required.

 

The school has identified the following risk of harm in respect of its activities

 1. Children being dropped off too early for school or late being collected. 2. Possibility of pupils being approached by people other than school staff / possibility of bullying/possibility of rough or inappropriate play 3. Risk of being harmed in the school by a member of school personnel/other pupil/volunteer visitor. Risk of school personnel being accused of harming a pupil. 4. Risk of being harmed in the school by a member of school personnel. Risk of school personnel being accused of harming a pupil. 5. Pupils could come into contact with non-school personnel members. Pupils could engage in bullying/inappropriate behaviour etc. 6. Risk of encountering people other than members of school staff. Risk of pupils engaging in bullying/inappropriate behaviour. Risk of pupils witnessing inappropriate behaviours from Community School Pupils. 7. Use of external personnel to support sports and other extracurricular activities – trainers, transport providers 8. Inadequate supervision of pupils in the main building when walking from the classrooms to the toilet area. Inadequate supervision of children whilst using the facilities. Risk that children may be exposed whilst using the facilities. Risk that children engage in inappropriate activity while using the facilities. 9. Use of off-site facilities for school activities (a) Swimming classes – Risk of harm whilst walking to/from Lady Gregory. Risk of coming into contact with strangers in the changing rooms. Risk of inappropriate behaviour during changing, risk of inadequate supervision in the changing rooms (b) Fundraising/Publicity events involving school pupils: Risk of harms of encountering people other than school personnel. Risk of inappropriate behaviour during the event and risk of inadequate supervision. 10. Risk of harm of pupils coming into contact with people who are not fully qualified, teaching council registered and garda vetted members of school personnel. 11. Risk of harm of accusation of harm/inappropriate behaviour by school personnel. Risk of harm of further injuring a pupil. 12. Risk of harm of recruiting a person that could pose a threat to pupils or members of staff. 13. Risk of harm of child being harmed by persons other than school personnel. Risk of harm of inadequate supervision. Risk of harm of inappropriate relationship/communications between child and child or child and adult. 14. Risk of harm to children inappropriately accessing or using computers, social media, phones and other devices. 15. Risk of harm caused by a member of school personnel/parents/general public accessing or circulating inappropriate material via social media, digital device, texting or other manner. 16. Risk of harm caused by the accessing of personal information of pupils by members of organisation. Risk of harm of pupils being exposed to inappropriate material being left behind after use. 17. Risk of harm to pupils of being exposed to non-school personnel. Risk of harm caused by the accessing of personal information of pupils by members of organisation. Risk of harm of pupils being exposed to inappropriate material being left behind after use. 18. Risk of harm of exposure of pupils to language and ideas that are necessary to implement these programmes/curriculum being used negatively by pupils to engage in the use of inappropriate language or behaviours with other pupils. 19. Risk of harm to pupils of being harmed by a member of the organisation during participation in these activities. Risk of harm due to inadequate supervision. Risk of harm due to inappropriate communication between pupils/engaging in inappropriate behaviour. 20. Risk of harm to pupils of being harmed by a person other than school personnel. 21. Risk of harm to pupils of being harmed by a person other than school personnel. Risk of pupils being subjected to inappropriate language/conversations/actions. 22. Risk of harm to pupils of being harmed by bullying. 23. Risk of harm to pupils of being harmed by inadequate training of school personnel in this regard. 24. Risk of harm to pupils of being harmed by other pupils engaging in challenging behaviour and risk of harm to pupil engaging in challenging behaviour being harmed by school personnel.

 

3: The school has the following procedures in place to address the risks of harm identified in this

assessment

 1. Parents have been informed that school supervision does not commence until 8.50 am so they must make their own arrangements for pre-school supervision. Teachers will remain on the school yard until all children have been collected. A written note of consent/explanation must be provided to school staff in the event of children walking home from school/not being collected from school gate.

 

 1. Pupils may not be allowed out for recreation breaks until a member of staff is present in the yard.

Member of staff remains on the yard for the duration of breaks. Member of staff on yard duty ensures gates are closed and secured whilst pupils are on break. Member of staff provides supervision to the best of their ability and records any incidents of bullying behaviour/inappropriate or rough play.

 

 1. All school personnel must hold Garda Vetting. Vetting must be renewed bi-annually. All visiting volunteers over the age of 16 must hold Garda Vetting. In the event that volunteers do not hold a current Garda Vetting Disclosure, they must remain accompanied at all times by a member of school personnel. No substitute teacher may be employed without being registered with the Teaching Council and having Garda vetting. No member of school personnel should be on their own with a pupil at any time. In exceptional cases, where this occurs, teacher and pupil should remain in a highly visible place, e.g. open classroom door, open blinds or on the school yard. 4. All school personnel to be Garda Vetted. To be reviewed bi-annually. One-to-one teaching to occur in a classroom with a glass-panelled door. Door may also be left open at teacher’s discretion. Open blinds. 5. Teachers should accompany pupils when they are moving from one area to another. LS teacher to collect children from their classrooms and accompany them on their return. 6. Ensure adequate supervision. Teacher accompanies the pupils at all times. Teacher removes pupils from all-weather pitch/running track when Community School pupils arrive and adequately supervises school’s boundary with running track. 7. A fully qualified, teaching council registered, Garda vetted teacher remains with the pupils at all times. All parents who provide transport to games and sporting events must be Garda Vetted. All parents/guardians who wish to volunteer at or support such events must be Garda Vetted and will be nominated to a role on the day(s) in question. All coaches from clubs who provide training to pupils of the school must provide the school with a copy of current Garda Vetting. 8. The main door to main building must be closed at all times. The escape door to the community centre must be alarmed during class time. Ensure (insofar as possible) that only one child uses the toilets at a time. Make the children aware of proper toilet etiquette e.g. not discussing what is happening nor discussing private parts. Older children should close and lock the doors. 9. (a) Swimming: Children walk in pairs and wear Hi-Viz jackets. Adult to the front and back and one in the middle. Ensure the changing rooms are for the exclusive use of pupils only for the duration of the swimming lesson. Ensure the Stay Safe programme has been covered prior to swimming lessons commencing. Liaise with Leisure Centre staff to ensure an adequate level of supervision during lessons. Any parent/guardian who wishes to be present in the changing rooms prior to and after swimming lessons must hold current Garda Vetting, regardless of whether or not they are only there to assist their own child(ren). Parents must also advise teaching staff in advance of lessons commencing if they intend to be present in the changing rooms. If a parent wishes to nominate another parent to assist their child(ren) with changing prior to and/or after the swimming lesson, they must notify teachers in advance of same. Any parent/guardian who does not hold current vetting will not be allowed into the changing rooms. (b) Fundraising and other school events involving pupils (onsite and offsite) involving pupils: A member of school personnel to accompany children to events. Supplementary supervisors (e.g parents) to be Garda Vetted. Revision of relevant Stay Safe programme components. 10. School bus transport provider to provide BOM with Garda Vetting Disclosures for all drivers who drive the school bus. Drivers to undergo GS na bhFilí Garda Vetting requiremets. Parents to undergo Garda Vetting and renew bi-annually in order to provide lifts to school events. A list of Garda Vetted parents will be prepared and only parents on this list will be able to provide lifts to pupils of the school to sporting events. 11. Ensure that during treatment/administration of medication that the child is not left alone with a member of staff. Preferably have another adult present, if not have other children present. Only administer First-

Aid/Emergency medication if confident that in doing so you do not further injure the pupil. Record any injuries that occur during school time in the log book. Record in detail details of First Aid administered together with location and list of witnesses present. Ensure parents are notified accordingly. 12. Ensure that all Garda Vetting Disclosure requirements are in place. Ensure that references are followed up and past employment records are checked thoroughly. Ensure that all members of staff that come into contact with children are provided with a copy of the school’s Child Safeguarding Statement & Risk Assessment and that he/she signs the Distribution Sheet. 3rd level work placement students must complete the Children First e-learning course and provide the school with a copy of certification. The same requirements will be in place for student teachers/work placements as for registered teachers. 13. Ensure that all Garda Vetting Disclosure requirements are in place. Ensure that religious instruction facilitator has completed a Child Protection Course and is familiar with new guidelines. Ensure that a copy of the Child Safeguarding Statement & Risk Assessment if provided to religious instructor and that he/she signs the distribution list. Ensure that parents are aware of supervision requirements and will volunteer to accompany their children to the ceremonies. Ensure strict compliance with school’s Code of Behaviour and Anti-Bullying policy. 14. All computer and IT equipment, including WIFI router should be password protected. Pupils are not permitted to bring their own tablets, phones, laptops to school. No unsupervised use of IT equipment allowed. NCTE secure internet access to be used on all computers for internet access. All staff to follow school’s ICT policy/Mobile Phone policy. ICT/Cyber training to be provided to pupils bi-annually in relation to safe use of social media. 15. All personnel to be familiar with school Policy of Use of Social Media. Only School Personnel may take photographs of events in which pupils are participating. Parents may only photograph their own children at such events. Photographs taken by school personnel may only be taken on school’s digital camera. 16. All sensitive pupil information to be kept secure in a locked filing cabinet. All rooms to which an organisation has been granted access should be thoroughly checked prior to admission of pupils. All organisations requiring the use of school premises must apply in writing to the BOM using the ‘Use of School’ form, at least 4 weeks in advance to give adequate time to the BOM to discuss same. BoM will have final say when deciding to whom access should be granted. 17. The school shall not be made available to outside organisations during school time with the exception of Gort Community School’s musical production, matinee performance (x 1) in January, each year. Pupils of the Junior Room will be moved to the Prefab on this day and should the need arise will be escorted back to the room to gather belongings etc. Use of toilet facilities in the main building will be prohibited for all pupils on this day. Gort Community School will be obliged to give written notice of the intention to use school’s facilities in advance of use to facilitate necessary alternative arrangements for school staff and personnel. Their use of the school shall be limited to the main building only and under no circumstances will they be allowed to gain access to school playground via back stairs. 18. All staff to be aware of and to implement Anti-Bullying Policy and Code of Behaviour. 19. Ensure any person representing an outside organisation/providing curriculum support/workshops is Garda Vetted. Ensure the classroom teacher is present at all times. Ensure that staff implements Anti-bullying policy and/or Code of Behaviour as appropriate. 20. Ensure classroom teacher is present at all times and aware of visitors to the school via the alarmed gates/CCTV monitors. Guests/visitors to the school should be accompanied at all times by a member of school personnel. 21. All parents who wish to participate in or facilitate events for Gaelscoil na bhFilí will be asked to provide Garda Clearance Certificates to Board of Management. All parents should be aware of and adhere to school policies regarding behaviour, conduct and communication. Parents are responsible for arranging transport to and from school activities and for ensuring that all reasonable safety precautions are in place (e.g. use of booster seats, seat-belts, height requirements for front seat passengers, overloading cars, use of hand-held devices while driving). 22. The school has an Anti-Bullying policy which fully adheres to the requirements of the Departments Anti-

Bullying Procedures for Primary and Post-Primary Schools. 23. School personnel are required to adhere to the Child Protection Procedures for Primary and Post-Primary Schools 2017 and all registered teaching staff are required to adhere to the Children First Act 2015. Copies of these documents are in each classroom and also in the Office. 24. Restraint will only ever be used in cases where a child’s challenging behaviour poses a serious risk to themselves or others. Only the minimum amount of force necessary to prevent them injuring themselves or others should be applied. A written record of same must be made by school personnel and witnesses and parents should be informed at home time of any such incident.

 

Important Note: It should be noted that risk in the context of this risk assessment is the risk of “harm” as defined in the Children First Act 2015 and not general health and safety risk. The definition

of harm is set out in Chapter 4 of the Child Protection Procedures for Primary and Post- Primary Schools 2017

In undertaking this risk assessment, the board of management has endeavoured to identify as far as possible the risks of harm that are relevant to this school and to ensure that adequate procedures are in place to manage all risks identified. While it is not possible to foresee and remove all risk of harm, the school has in place the procedures listed in this risk assessment to manage and reduce risk to the greatest possible extent.

This risk assessment has been completed by the Board of Management on 8th March 2018. It shall be reviewed as part of the school’s annual review of its Child Safeguarding Statement.

Signed: Seosamh Ó Murchú Date: 11/4/2019 Chairperson, Board of Management

Signed: Fiona Ní Chualáin Date: 11/4/2019 Acting Principal/Secretary to the Board of Management

 

Child Safeguarding Statement Template

Gaelscoil na bhFilí is a primary school providing primary education to pupils from Junior Infants to Sixth Class. In accordance with the requirements of the Children First Act 2015, Children First: National Guidance for the Protection and Welfare of Children 2017, the Child Protection Procedures for Primary and Post Primary Schools 2017 and Tusla Guidance on the preparation of Child Safeguarding Statements, the Board of Management of Gaelscoil na bhFilí has agreed the Child Safeguarding Statement set out in this document.

1 The Board of Management has adopted and will implement fully and without modification the Department’s Child Protection Procedures for Primary and Post Primary Schools 2017 as part of this overall Child Safeguarding Statement

2 The Designated Liaison Person (DLP) is Fiona Ní Chualáin

3 The Deputy Designated Liaison Person (Deputy DLP) is Gearóid Ó Cinnéide.

4 The Board of Management recognises that child protection and welfare considerations permeate all aspects of school life and must be reflected in all of the school’s policies, procedures, practices and activities In its policies, procedures, practices and activities, the school will adhere to the following principles of best practice in child protection and welfare:

The school will:

 • recognise that the protection and welfare of children is of paramount importance, regardless of all other considerations;
 • fully comply with its statutory obligations under the Children First Act 2015 and other relevant legislation relating to the protection and welfare of children;
 • fully co-operate with the relevant statutory authorities in relation to child protection and welfare matters
 • adopt safe practices to minimise the possibility of harm or accidents happening to children and protect workers from the necessity to take unnecessary risks that may leave themselves open to accusations of abuse or neglect;
 • develop a practice of openness with parents and encourage parental involvement in the education of their children; and
 • Fully respect confidentiality requirements in dealing with child protection matters.

The school will also adhere to the above principles in relation to any adult pupil with a special vulnerability.

5 The following procedures/measures are in place:

 • In relation to any member of staff who is the subject of any investigation (howsoever described) in respect of any act, omission or circumstance in respect of a child attending the school, the school adheres to the relevant procedures set out in Chapter 7 of the Child Protection Procedures for Primary and Post-Primary Schools 2017 and to the relevant agreed disciplinary procedures for school staff which are published on the DES website.

6

 • In relation to the selection or recruitment of staff and their suitability to work with children, the school adheres to the statutory vetting requirements of the National Vetting Bureau (Children and Vulnerable Persons) Acts 2012 to 2016 and to the wider duty of care guidance set out in relevant Garda vetting and recruitment circulars published by the DES and available on the DES website.
 • In relation to the provision of information and, where necessary, instruction and training, to staff in respect of the identification of the occurrence of harm (as defined in the 2015 Act) the school-

➢ Has provided each member of staff with a copy of the school’s Child Safeguarding Statement ➢ Ensures all new staff are provided with a copy of the school’s Child Safeguarding Statement ➢ Encourages staff to avail of relevant training ➢ Encourages Board of Management members to avail of relevant training ➢ The Board of Management maintains records of all staff and Board member training

 • In relation to reporting of child protection concerns to Tusla, all school personnel are required to adhere to the procedures set out in the Child Protection Procedures for Primary and Post-Primary Schools 2017, including in the case of registered teachers, those in relation to mandated reporting under the Children First Act 2015.
 • In this school the Board has appointed the above named DLP as the “relevant person” (as defined in the Children First Act 2015) to be the first point of contact in respect of the child safeguarding statement.
 • All registered teachers employed by the school are mandated persons under the Children First Act 2015.
 • In accordance with the Children First Act 2015, the Board has carried out an assessment of any potential for harm to a child while attending the school or participating in school activities. A written assessment setting out the areas of risk identified and the school’s procedures for managing those risks is attached as an appendix to this statement.
 • The various procedures referred to in this Statement can be accessed via the school’s website, the DES website or will be made available on request by the school.

Note: The above is not intended as an exhaustive list. Individual Boards of Management shall also include in this section such other procedures/measures that are of relevance to the school in question.

6 This statement has been published on the school’s website and has been provided to all members of school personnel, the Parents’ Association (if any) and the patron. It is readily accessible to parents and guardians on request. A copy of this Statement will be made available to Tusla and the Department if requested.

7 This Child Safeguarding Statement will be reviewed annually or as soon as practicable after there has been a

material change in any matter to which this statement refers.

This Child Safeguarding Statement was adopted by the Board of Management on 1st March 2018, and updated and revised on 10th April 2019.

Signed: Seosamh Ó Murchú Signed: Fiona Ní Chualáin Chairperson of Board of Management Principal/Secretary to the Board of Management

 

Checklist for Review of the Child Safeguarding Statement

The Child Protection Procedures for Primary and Post-Primary Schools 2017 require the Board of Management must undertake a review of its Child Safeguarding Statement and that the following checklist shall be used for this purpose. The review must be completed every year or as soon as practicable after there has been a material change in any matter to which the Child Safeguarding Statement refers. Undertaking an annual review will also ensure that a school also meets its statutory obligation under section 11(8) of the Children First Act 2015, to review its Child Safeguarding Statement every two years.

The checklist is designed as an aid to conducting this review and is not intended as an exhaustive list of the issues to be considered. Individual Boards of Management shall include other items in the checklist that are of relevance to the school in question.

As part of the overall review process, Boards of Management should also assess relevant school policies, procedures, practices and activities vis a vis their adherence to the principles of best practice in child protection and welfare as set out in the school’s Child Safeguarding Statement, the Children First Act 2015 and the Child Protection Procedures for Primary and Post-Primary Schools 2017.

Yes/No 1. Has the Board formally adopted a Child Safeguarding Statement in accordance with the

‘Child Protection Procedures for Primary and Post Primary Schools 2017’? 2. As part of the school’s Child Safeguarding Statement, has the Board formally adopted, without modification, the ‘Child Protection Procedures for Primary and Post Primary Schools 2017’’? 3. Does the school’s Child Safeguarding Statement include a written assessment of risk as

required under the Children First Act 2015? 4. Has the Board reviewed and updated where necessary the written assessment of risk as

part of this overall review? 5. Has the DLP attended available child protection training? 6. Has the Deputy DLP attended available child protection training? 7. Have any members of the Board attended child protection training? 8. Are there both a DLP and a Deputy DLP currently appointed? 9. Are the relevant contact details (Tusla and An Garda Síochána) to hand? 10. Has the Board arrangements in place to communicate the school’s Child Safeguarding

Statement to new school personnel? 11. Is the Board satisfied that all school personnel have been made aware of their responsibilities under the ‘Child Protection Procedures for Primary and Post Primary Schools 2017’ and the Children First Act 2015? 12. Has the Board received a Principal’s Child Protection Oversight Report at each Board

meeting held since the last review was undertaken? 13. Since the Board’s last review, was the Board informed of any child protection reports

made to Tusla/An Garda Síochána by the DLP? 14. Since the Board’s last review, was the Board informed of any cases where the DLP sought advice from Tusla/and as a result of this advice, no report to the HSE was made? 15. Since the Board’s last review, was the Board informed of any cases where an allegation

of abuse or neglect was made against any member of school personnel? 16. Has the Board been provided with and reviewed all documents relevant to the Principal’s

Child Protection Oversight Report? 17. Is the Board satisfied that the child protection procedures in relation to the making of reports to Tusla/An Garda Síochána were appropriately followed in each case reviewed? 18. Is the Board satisfied that, since the last review, all appropriate actions are being or have been taken in respect of any member of school personnel against whom an allegation of abuse or neglect has been made?* 19. Were child protection matters reported to the Board appropriately recorded in the Board

minutes?

 

9 Yes/No 20. Is the Board satisfied that all records relating to child protection are appropriately filed

and stored securely? 21. Has the Board been notified by any parent in relation to that parent not receiving the standard notification required under section 5.6 of the ‘Child Protection Procedures for Primary and Post Primary Schools 2017’ 22. In relation to any cases identified at question 21 above, has the Board ensured that any notifications required section 5.6 of the ‘Child Protection Procedures for Primary and Post Primary Schools 2017’ were subsequently issued by the DLP? 23. Has the Board ensured that the Parents’ Association (if any), has been provided with the

school’s Child Safeguarding Statement? 24. Has the Board ensured that the patron has been provided with the school’s Child

Safeguarding Statement? 25. Has the Board ensured that the school’s Child Safeguarding Statement is available to

parents on request? 26. Has the Board ensured that the Stay Safe programme is implemented in full in the

school? (applies to primary schools) 27. Has the Board ensured that the Wellbeing Programme for Junior Cycle students is

implemented in full in the school? (applies to post- primary schools) 28. Has the Board ensured that the SPHE curriculum is implemented in full in the school? 29. Is the Board satisfied that the statutory requirements for Garda Vetting have been met in

respect of all school personnel (employees and volunteers)? * 30. Is the Board satisfied that the Department’s requirements in relation to the provision of a child protection related statutory declaration and associated form of undertaking have been met in respect of persons appointed to teaching and non-teaching positions?* 31. Is the Board satisfied that, from a child protection perspective, thorough recruitment and selection procedures are applied by the school in relation to all school personnel (employees and volunteers)?* 32. Has the Board considered and addressed any complaints or suggestions for

improvements regarding the school’s Child Safeguarding Statement? 33. Has the Board sought the feedback of parents in relation to the school’s compliance with the requirements of the child safeguarding requirements of the ‘Child Protection Procedures for Primary and Post Primary Schools 2017’ 34. Has the Board sought the feedback of pupils in relation to the school’s child safeguarding

arrangements? 35. Is the Board satisfied that the ‘Child Protection Procedures for Primary and Post Primary

Schools 2017’ are being fully and adequately implemented by the school? 36. Has the Board identified any aspects of the school’s Child Safeguarding Statement

and/or its implementation that require further improvement? 37. Has the Board put in place an action plan containing appropriate timelines to address those aspects of the school’s Child Safeguarding Statement and/or its implementation that have been identified as requiring further improvement ? 38. Has the Board ensured that any areas for improvement that that were identified in any previous review of the school’s Child Safeguarding Statement have been adequately addressed?

Signed: Seosamh Ó Murchú Date 11/4/2019 Chairperson, Board of Management

Signed: Fiona Ní Chualáin Date 11/4/2019 Acting Principal/Secretary to the Board of Management

 

Notification regarding the Board of Management’s review of the Child Safeguarding Statement

 

To: Members of School Community

The Board of Management of Gaelscoil na bhFilí wishes to inform you that:

 • The Board of Management’s annual review of the school’s Child Safeguarding Statement was completed at the Board

meeting of 10/4/2019

 • This review was conducted in accordance with the “Checklist for Review of the Child Safeguarding Statement” published

on the Department’s ‘website www.education.ie

Signed: Seosamh Ó Murchú Date: 11/4/2019 Chairperson, Board of Management

Signed: Fiona Ní Chualáin Date: 11/4/2019 Acting Principal/Secretary to the Board of Management

Ráitis maidir le Cumhdach Leanaí

Is bunscoil í Gaelscoil na bhFilí a chuireann ar fáil oideachas bunscoile do dhaltaí ó Naíonáin
Shóisearacha go dtí an Séú Rang.

De réir na gceanglas san Acht um Thús Áite do Leanaí 2015, Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta
2017, na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna 2017, agus
Treoir Thusla maidir le Ráitis maidir le Cumhdach Leanaí a Chur le Chéile, tá toilithe ag Bord
Bainistíochta Gaelscoil na bhFilí leis an Ráiteas maidir le Cumhdach Leanaí atá leagtha amach sa
cháipéis seo.

1 Tá glactha ag an mBord Bainistíochta le Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna
agus Iar-bhunscoileanna 2017 na Roinne agus déanfar iad a chur i bhfeidhm go hiomlán, gan
athrú gan leasú mar chuid den Ráiteas foriomlán seo maidir le Cumhdach Leanaí.

2 Is é an Duine Idirchaidrimh Ainmnithe (DIA) ná Fiona Ní Chualáin

3 Is é an Leas-Duine Idirchaidrimh Ainmnithe (D/DIA) ná Gearóid ÓCinnéide.

4 Admhálann an Bord Bainistíochta go bhfuil cúrsaí cosanta agus leasa leanaí fite fuaite le
gach gné de shaol na scoile agus nach mór é sin a léiriú i ngach ceann de bheartais, nósanna
imeachta, cleachtais agus gníomhaíochtaí na scoile. I ndáil lena beartais, nósanna imeachta,
cleachtais agus gníomhaíochtaí, cloífidh an scoil leis na prionsabail seo a leanas den
dea-chleachtas maidir le cosaint leanaí agus leas leanaí:
Déanfaidh an scoil:
• glacadh leis go bhfuil fíorthábhacht le cosaint leanaí agus leas leanaí, gan bheann ar aon
cheist eile;
• comhoibriú go hiomlán leis na hoibleagáidí reachtúla faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015
agus le reachtaíocht eile a bhaineann le cosaint agus leas leanaí;
• comhoibriú go hiomlán leis na húdaráis reachtúla cuí maidir le cosaint agus leas leanaí;
• gnásanna sábháilte a ghlacadh chuici féin d’fhonn an dóigh go mbainfeadh díobháil
nó tionóisc do leanbh a mhaolú oiread agus is féidir agus an lucht oibre a chosaint ó chall dul
sa mbaol go gcuirfí drochúsáid nó faillí ina leith;
• gnás ionracais le tuismitheoirí a thabhairt chun cinn agus iad a spreagadh le bheith
rannpháirteach in oideachas a gcuid leanaí; agus
• meas iomlán a léiriú ar riachtanais rúndachta agus í ag déileáil le cúrsaí cosanta leanaí.

Cloífidh an scoil leis na prionsabail thuas freisin i ndáil le haon dalta fásta lena mbaineann
soghontacht speisialta.
5 Tá na nósanna imeachta/bearta seo a leanas ar bun:

• I gcas baill ar bith den fhoireann is ábhar d’iniúchadh ar bith (cibé caoi a thuairiscítear
é) i leith aon ghnímh, neamhghnímh nó cúinse i leith linbh atá ag freastal ar an scoil, cloíonn an
scoil leis na nósanna imeachta cuí atá leagtha amach i gCaibidil 7 de na Nósanna Imeachta um
Chosaint Leanaí do Bhunscoileannaagus

Iar-bhunscoileanna 2017 agus leis na nósanna imeachta ábhartha araíonachta do bhaill
foirne scoile atá foilsithe ar shuíomh idirlín na Roinne.

• Maidir le roghnú agus earcú ball foirne agus lena n-oiriúnacht chun oibriú le leanaí, cloíonn
an scoil le riachtanais reachtúla grinnfhiosrúcháin na nAchtanna um an mBiúró Náisiúnta
Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta), 2012 go 2016 agus leis an treoir leathan maidir
leis an dualgas cúraim atá leagtha insna ciorcláin ábhartha de chuid an Gharda a bhaineann le
grinnfhiosrúchán agus earcaíocht agus atá arna bhfoilsiú ag an ROE agus le fáil ar shuíomh idirlín
na ROE.
• Maidir le soláthar an eolais agus, áit is gá, an teagaisc agus na hoiliúna do lucht foirne
chun a shonrú go bhfuil an díobháil (mar a shainmhínítear í in Acht 2015) tarlaithe rinne an scoil
na nithe seo a leanas –

➢ Cóip de Ráiteas na scoile maidir le Cumhdach Leanaí a chur ar fáil do gach ball den fhoireann
➢ A chinntiú go gcuirfear cóip de Ráiteas na scoile maidir le Cumhdach Leanaí ar fáil do gach
ball nua den fhoireann
➢ Lucht foirne a spreagadh chun leas a bhaint as oiliúint chuí
➢ Comhaltaí den Bhord Bainistíochta a spreagadh chun leas a bhaint as oiliúint chuí
➢ Coimeádann an Bord Bainistíochta taifid de gach oiliúint a chuirtear ar lucht foirne agus ar
chomhaltaí den Bhord

• Maidir le hábhair imní i dtaobh na cosanta leanaí a thuairisciú do Thusla, ní mór do gach
ball foirne cloí leis na nósanna imeachta atá leagtha amach insna Nósanna Imeachta um
Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna 2017 ar a n-áirítear, i gcás
múinteoirí cláraithe, iad siúd a bhaineann le tuairisciú sainordaithe faoin Acht um Thús Áite
do Leanaí 2015.

• Sa scoil seo tá an DIA thuasluaite ceaptha ag an mBord mar an “duine cuí” (mar a
shainmhínítear sin san Acht um Thús Áite do Leanaí 2015) chun bheith mar an chéad pointe teagmhála
i leith an Ráitis maidir le Cumhdach Leanaí.

• Daoine sainordaithe is ea gach múinteoir cláraithe arna fhostú ag an scoil faoin Acht um Thús
Áite do Leanaí 2015.

• De réir an Achta um Thús Áite do Leanaí 2015, tá measúnacht curtha i gcrích ag an mBord
maidir leis an mbaol go mbainfeadh díobháil fhéideartha ar bith do leanbh a bheadh ag freastal ar
an scoil nó ag glacadh páirte i ngníomhaíochtaí scoile. Tá measúnacht scríofa leis seo
ina leagtar amach na réimsí riosca a sonraíodh agus nósanna imeachta na scoile chun na rioscaí
sin a bhainistiú mar aguisín leis na nósanna imeachta seo.

• Is féidir rochtain ar na nósanna imeachta éagsúla dá dtagraítear sa Ráiteas seo trí shuíomh
idirlín na scoile, nó trí shuíomh idirlín na ROE nó cuirfidh an scoil ar fáil iad ach iad a
iarraidh.

Nóta: Níl sé i gceist go mbeadh an liosta thuas ina liosta uileghabhálach. Cuirfidh Bord
Bainistíochta ar leith san áireamh sa rannán seo cibé nósanna imeachta/bearta eile atá ábhartha don
scoil i gceist.
6 Tá an ráiteas seo foilsithe ar shuíomh idirlín na scoile agus tá sé tugtha do gach ball de
lucht foirne na scoile, do Chumann na dTuismitheoirí (más ann dó) agus don phátrún. Tá sé ar
fáil go héasca do thuismitheoirí agus caomhnóirí ach é a iarraidh. Cuirfear cóip den
Ráiteas seo ar fail do Thusla agus don Roinn ach ceann a iarraidh.

7 Athbhreithneofar an Ráiteas seo maidir le Cumhdach Leanaí gach bliain nó a luaithe is
indéanta tar éis d’athrú ábhartha bheith déanta maidir le haon ní dá dtagraíonn an ráiteas seo.

Ghlac an Bord Bainistíochta leis an Ráiteas seo maidir le Cumhdach Leanaí ar an 1ú Márta 2018.

Sínithe:Mícheál Mac Fionn Sínithe: Fiona Ní Chualáin
Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta Príomhoide/Rúnaí ag an mBord
Bainistíochta Dáta:1/3/18 Dáta:
1/3/18

Liosta Seiceála chun an Ráiteas maidir le Cumhdach Leanaí a Athbhreithniú

Tá ceangal ar an mBord Bainistíochta faoi na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do
Bhunscoileanna agus Iar- bhunscoileanna 2017 tabhairt faoi athbhreithniú ar a Ráiteas maidir le
Cumhdach Leanaí agus go mbainfear leas as an liosta seiceála seo a leanas chun na críche sin.
Caithfear an t-athbhreithniú a chur i gcrích gach bliain nó a luaithe is indéanta tar éis d’athrú
ábhartha bheith déanta maidir le haon ní dá dtagraíonn an ráiteas. Trí athbhreithniú a dhéanamh
cinnteoidh an scoil chomh maith go bhfuil sí ag sásamh na hoibleagáide reachtúla atá uirthi faoi
alt 11(8) den Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 a Ráiteas maidir le Cumhdach Leanaí a athbhreithniú
gach dhá bhliain.

Tá an liosta seiceála seo ceaptha mar chúnamh chun an t-athbhreithniú seo a chur i gcrích agus níl
sé i gceist go mbeadh sé ina liosta uileghabhálach de na ceisteanna atá le machnamh. Cuirfidh
Boird Bhainistíochta ar leith san áireamh sa liosta seiceála nithe eile atá ábhartha don scoil i
gceist.

Mar chuid den phróiseas foriomlán athbhreithnithe, is ceart do Bhoird Bhainistíochta beartais,
nósanna imeachta, cleachtais agus gníomhaíochtaí ábhartha de chuid na scoile a mheas féachaint an
bhfuil siad ag cloí le prionsabail an dea-chleachtais cosanta agus leasa leanaí de réir mar atá
siad leagtha amach i Ráiteas na scoile maidir le Cumhdach Leanaí, san Acht um Thús Áite do Leanaí
2015 agus insna Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna 2017.

Tá/Níl 1.An bhfuil glactha go foirmiúil ag an mBord le Ráiteas maidir le Cumhdach Leanaí atá de réir na
Nósanna Imeachta maidir le Cosaint Leanaí i mBunscoileanna agus in Iar-bhunscoileanna 2017?
2. Mar chuid de Ráiteas na scoile maidir le Cumhdach Leanaí, an bhfuil glactha go foirmiuil ag an
mBord, gan athrú ná leasú, leis na Nósanna Imeachta maidir le Cosaint Leanaí i mBunscoileanna agus
in Iar-bhunscoileanna 2017?
3. An bhfuil measúnacht scríofa riosca san áireamh i Ráiteas na scoile maidir le Cumhdach Leanaí de
réir mar a fhorálann an tAcht um Thús Áite do Leanaí 2015?
4. An bhfuil an mheasúnacht scríofa riosca athbhreithnithe agus nuashonraithe ag an mBord áit is
gá mar chuid den athbhreithniú foriomlán seo?
5. An bhfuil freastalta ag an DIA ar an oiliúint maidir le cosaint leanaí atá le fáil?
6. An bhfuil freastalta ag an Leas-DIA ar an oiliúint maidir le cosaint leanaí atá le fáil?
7. An bhfuil freastalta ag comhaltaí ar bith den Bhord ar oiliúint maidir le cosaint leanaí?
8. An bhfuil DIA mar aon le Leas-DIA ceaptha faoi láthair?
9. An bhfuil na sonraí teagmhála bainteacha (Tusla agus an Garda Síochána) ar láimh?
10. An bhfuil socruithe ar bun ag an mBord chun Ráiteas an Bhoird maidir le Cumhdach Leanaí a chur
ar eolas do phearsanra nua scoile?
11. An bhfuil an Bord cinnte de go bhfuil an lucht foirne ar fad curtha ar an eolas faoina
bhfreagrachtaí faoi na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-
bhunscoileanna 2017 agus an Acht um Thús Áite do Leanaí 2015?
12. An bhfuil Tuairisc Mhaoirseachta Cosanta Leanaí an Phríomhoide faighte ag an mBord ag gach
cruinniú den Bhord a tionóladh ó tugadh faoin athbhreithniú is déanaí?
13. Ó rinneadh an t-athbhreithniú is déanaí ag an mBord, an bhfuil sé curtha in iúl don Bhord go
ndearna an DIA tuairiscí cosanta leanaí ar bith chuig Tusla/An Garda Síochána?
14. Ó rinneadh an t-athbhreithniú is déanaí ag an mBord, an bhfuil sé curtha in iúl don Bhord go
raibh cásanna ar bith ann inar iarr an DIA comhairle ó Thusla agus, de dheasca na comhairle seo,
nach ndearnadh tuairisc ar bith chuig an FSS?
15. Ó rinneadh an t-athbhreithniú is déanaí ag an mBord, an bhfuil sé curtha in iúl don Bhord go
raibh cásanna ar bith ann ina ndearnadh líomhain drochúsáide nó faillí in aghaidh baill ar bith de
lucht foirne na scoile?
16. An bhfuil na cáipéisí go léir a bhaineann le Tuairisc Mhaoirseachta Cosanta Leanaí an
Phríomhoide faighte ag an mBord agus an bhfuil siad go léir athbhreithnithe ag an mBord?
17. An bhfuil an Bord cinnte de gur cloíodh i gceart leis na nósanna imeachta um chosaint leanaí
maidir le tuairiscí a dhéanamh chuig Tusla/An Garda Síochána i ngach cás a ndearnadh athbhreithniú
air?

Tá/Níl
18. An bhfuil an Bord cinnte de go bhfuil gach beart cuí á dhéanamh nó déanta i ndáil le ball ar
bith de lucht foirne na scoile a ndearnadh líomhain drochúsáide nó faillí ina (h)aghaidh ó rinneadh
an t- athbhreithniú is déanaí?*
19. An bhfuil tuairiscí maidir le cosaint leanaí a cuireadh faoi bhráid an Bhoird breactha mar is
cóir i miontuairiscí an Bhoird?
20. An bhfuil an Bord cinnte de go ndéantar na taifid ar fad maidir le cosaint leanaí a chur ar
comhad mar ba chóir agus a choinneáil i dtaisce go sábháilte?
21. An bhfuil fógra faighte ag an mBord ó thuismitheoir ar bith maidir le gan an fógra caighdeánach
atá riachtanach faoi rannán 5.6 de na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus
Iar-bhunscoileanna 2017 bheith faighte ag an tuismitheoir sin?
22. Maidir le cásanna ar bith a sonraíodh ag ceist 21 thuas, an bhfuil cinntithe ag an mBord gur
chuir an DIA amach ina dhiaidh sin fógraí ar bith atá riachtanach faoi rannán 5.6 de na Nósanna
Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna 2017?
23. An bhfuil cinntithe ag an mBord gur cuireadh Ráiteas na scoile maidir le Cumhdach Leanaí ar
fáil do Chumann na dTuismitheoirí (más ann dá leithéid)?
24. An bhfuil cinntithe ag an mBord gur cuireadh Ráiteas na scoile maidir le Cumhdach Leanaí ar
fáil don phátrún?
25. An bhfuil cinntithe ag an mBord go bhfuil Ráiteas na scoile maidir le Cumhdach Leanaí ar fáil
do na tuismitheoirí ar a iarraidh?
26. An bhfuil cinntithe ag an mBord go bhfuil an clár Bí Sábháilte á chur i bhfeidhm go hiomlán sa
scoil? (baineann le bunscoileanna)
27. An bhfuil cinntithe ag an mBord go bhfuil Clár Folláine na Sraithe Sóisearaí á chur i bhfeidhm
go hiomlán sa scoil? (baineann le hiar-bhunscoileanna)
28. An bhfuil cinntithe ag an mBord go bhfuil an curaclam OSPS á chur i bhfeidhm go hiomlán sa
scoil?
29. An bhfuil an Bord cinnte de gur comhlíonadh coinníollacha na Roinne maidir le grinnfhiosrúchán
de chuid an Gharda Síochána i ndáil le gach duine d’fhoireann na scoile (fostaithe agus oibrithe
deonacha)? *
30. An bhfuil an Bord cinnte de gur comhlíonadh coinníollacha na Roinne maidir le dearbhú
reachtúil i ndáil le cosaint leanaí a chur ar fáil agus maidir le gealltanas bainteach a thabhairt,
i gcás gach duine a ceapadh i bpost múinteoireachta nó i bpost nach post múinteoireachta atá ann?*
31. An bhfuil an Bord cinnte de go mbíonn, ó thaobh cúrsaí cosaint leanaí
de, nósanna imeachta críochnúla á gcur i bhfeidhm ag an scoil i gcúrsaí earcaíochta agus
roghnúcháin i ndáil le lucht foirne iomlán na scoile (fostaithe agus oibrithe deonacha)?*
32. An bhfuil machnamh déanta agus aghaidh tugtha ag an mBord ar aon ghearáin nó moltaí ar mhaithe
le feabhsú i ndáil le Ráiteas na scoile maidir le Cumhdach Leanaí?
33. An bhfuil aiseolas iarrtha ag an mBord ó na tuismitheoirí maidir le géilliúlacht na scoile le
riachtanais cumhdaithe leanaí na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus
Iar-bhunscoileanna 2017?
34. An bhfuil aiseolas iarrtha ag an mBord ó na daltaí maidir le socruithe na scoile don chumhdach
leanaí?
35. An bhfuil an Bord cinnte de go bhfuil na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna
agus Iar-bhunscoileanna 2017 á gcur i bhfeidhm go hiomlán agus go leordhóthanach sa scoil?
36. An bhfuil sonraithe ag an mBord go bhfuil gné ar bith de Ráiteas na scoile maidir le Cumhdach
Leanaí agus/nó a chur i bhfeidhm ar gá feabhas breise ina leith?
37. An bhfuil plean gníomhaíochta lena n-áirítear tráthchláir oiriúnacha curtha ar bun ag an mBord
d’fhonn dul i ngleic leis na gnéithe sin de Ráiteas na scoile maidir le Cumhdach Leanaí agus/nó a
chur i bhfeidhm ar sonraíodh gur gá feabhas breise ina leith?
38. An bhfuil cinntithe ag an mBord go ndeachthas i ngleic go leordhóthanach le haon réimse ar
sonraíodh le linn athbhreithnithe roimhe seo ar Ráiteas na scoile maidir le Cumhdach Leanaí go
bhféadfaí feabhas a dhéanamh ina leith?

Sínithe: (Cathaoirleach
BB/Príomhoide) Dáta:

Fógra maidir le hAthbhreithniú an Bhoird Bhainistíochta ar an Ráiteas maidir le Cumhdach Leanaí

Chuig:

Is mian le Bord Bainistíochta Gaelscoil na bhFilí a chur in iúl duit gur:

• Cuireadh i gcrích athbhreithniú bliantúil an Bhoird Bhainistíochta ar Ráiteas na scoile maidir le
Cumhdach

Leanaí ag cruinniú an Bhoird ar [dáta].

• Rinneadh an t-athbhreithniú seo de réir “Seicliosta d’Athbhreithniú ar an Ráiteas maidir le
Cumhdach Leanaí” atá foilsithe ar shuíomh idirlín na Roinne www.education.ie

Sínithe Dáta

Cathaoirleach, An Bord Bainistíochta

Sínithe Dáta

Príomhoide/Rúnaí ag an mBord Bainistíochta

Back To Top