skip to Main Content
Gaelscoil na bhFilí, Gort Inse Guaire, Co. na Gaillimhe.

Treoirlinte maidir le h’Obair Baile I Homework Guidelines for Parents
Tugtar Obair Baile:
1. chun dul siar ar fhoghlaim an lae
2. chun léargas a thabhairt duit mar thuismitheoir maidir le conas atá ag éiri le do pháiste ar scoil
3. chun nasc idir an scoil/ baile a chruthú
4. chun nosanna oibre maithe a fhorbairt
Homework is given to:
1. reinforce what the child learns during the day.
2. provide an insight for parents/guardians into their child’s progress
3. provide a link between teacher and parent.
4. develop a child’s concentration skills and develop a good work ethic.
Ról an Tuismitheora / Role of the parent
Seiceáil agus sínigh an O.B. gach oíche. Check and sign homework every night.
Ní  ceart an O.B. féin a dhéanamh ach is gá a chinntiú go bhfuil caighdeán sásúil bainte amach ó thaobh cruinnis agus néatacha. DO NOT do the homework for your child. Please ensure your child’s homework is of a satisfactory standard e.g. neat and accurate.
Tá ról an-tábhachtach ag tuismitheoiri gach oíche chun cinntiú go bhfuil an O.B. déanta i gceart. Is buntaiste ollmhór é seo do do pháiste.
Nodanna eile:
Tá sé tábhachtach go ndéanann do pháiste a c(h)uid O.B. in áit an-chiúin, áit nach bhfuil aon torann/ teilifís/ ríomhaire nó paisti eile srl ag cur isteach air/uirthi. Ba cheart go ndéanfadh na paistí an obair scríofa íad féin. Is gá go gcoimeadfadh tuistí súil orthu agus ansin cabhrú leo mas gá. Ma bhíonn deacracht ag páiste Ie obair baile is feidir leis an tuismitheoir rudaí a mhiniú, samplaí a thabhairt ach gan an obair baile a dhéanamh dóibh.
Parents /Guardians play an important role by ensuring homework is done well. Time spent by parents/guardians helping with homework is most beneficial to the child. Parents/ Guardians can help their children with homework by providing them with a suitable place and time to do their homework and by trying to prevent interruptions or distractions, like T.V. or other children.
Children should do written homework themselves however Parents/Guardians should monitor their progress and help with any difficulty the child may have.
If a child has difficulty with homework, the Parents /Guardians should help the child to overcome the difficulty with further explanation or examples, but not by actually doing the homework for the child.
Ba cheart go ndéanfadh tuismitheóirí seiceáil ar an obair baile agus ansin an fillteán a shiniú gach trathnóna. Sa chaoi seo beidh taifead cruinn le fáil ar obair an pháiste. Déan cinnte go bhfuil taifead déanta go néata ar an obair bhaile. Ba cheart go gcuirtear tic le gach cuid nuair atá an obair críochnaithe ag an bpáiste.
Molltar do thuismitheoirí
•    Meon dearfach a spregadh maidir le obair baile i ngach ábhar scoile luath go maith san am.
•    Am faoi leith a leagan síos don pháiste chun an obair baile a dhéanamh in áit chiúin nach mbeadh aon rud ag cur isteach orthu.
•    Páistí a spreagadh chun a bheith eagraithe i gcomhair a gcuid oibre m.sh bíodh na leabhair , an filllteán, agus aon ábhar eile a bhíonn ag teastáil in aice láimhe sula dtosaíonn siad ar an obair agus gan dearmad a dhéanamh tic a chur le gach gné nuair a bhíonn siad críochnaithe.
•    Súil a choiméad ar an obair baile, seiceáil agus siniú a dhéanamh nuair a bhíonn siad críochnaithe.
•    Cabhair agus spreagadh a thabhairt ach gan an obair baile a dhéanamh dóibh.
•    Sínigh an Dialann obair baile (Ri -R6)/ Fillteán OB (N.Bheaga agus N.Mhóra). Cinntigh go bhfuil an obair lán chríochnaithe.
•    A chur ina luí ar do phaiste a bheith eagraithe don lá scoile: sé sin go mbíonn gach rud a bhíonn ag teastáil sa mhála an trathnóna roimh ré.
•    Nóta mínithe a sheoladh chuig an múinteoir muna mbíonn an obair baile críochnaithe.
Féin-mheasúnú agus O.B.
Ta ról an-tábhachtach ag tuismitheoirí sa phróiséas seo. Tá sé fíor-thábhachtach go bhfuil do pháiste in ann déa-obair, dul chun cinn agus forbairt a aithint. Samplaí – Iarr ar do pháiste an t-alt is fearr a thaispeáin duit, Iarr orthu obair mhaith a thaispeáint duit. Ceistigh do pháiste- Cén fáth go gceapann tú go bhfuil sé seo go maith.
Self-assessment and Homework
It is very important that children and parent look at and discuss the child’s work together. It is very important that children can identify and work toward achieving a high standard of work by looking at ways they have developed and how they can further improve their work by reviewing and receiving feedback from their parents. E.g. Parents could ask their child to show them the best paragraph they wrote, Ask them why they choose this paragraph. Look back at past samples of work. Praise child for how they have developed. Suggest areas that perhaps could be further developed.
SIniú an Chathaoirligh:
Data:__________

Back To Top